PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Organizácia trhu / Živočíšne komodity / Intervencia SOM
18-02-2010
Metodický postup pre intervenčné sklady sušeného odstredeného mlieka
18-02-2010
Metodický postup pre intervenčné sklady masla
18-12-2009
Oznámenie
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra SR oznamuje, že podľa čl. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1038/2009 z 19. októbra 2009 sa ustanovuje výnimka z nariadenia (ES) č. 1234/2007 (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov), v ktorom sa intervenčné obdobie pre sušené odtučnené mlieko predlžuje do 28. februára 2010.
14-08-2009
Oznámenie
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra SR oznamuje, že podľa nariadenia Komisie (ES) č. 733/2009 z 24. júna 2009 sa prijíma núdzové opatrenie pre trh s mliekom a mliečnymi výrobkami formou predĺženia nákupu sušeného odstredeného mlieka prostredníctvom verejnej súťaže ...
23-04-2009
Oznámenie
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra SR oznamuje, že v zmysle čl. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 309/2009 z 15. apríla 2009, ktorým sa do 31. augusta 2009 pozastavuje intervenčný nákup odtučneného sušeného mlieka za pevne určené ceny...
23-04-2009
Intervenčný nákup sušeného odtučneného mlieka formou verejnej súťaže
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že podľa nariadenia Komisie (ES) č. 310/2009 z 15. apríla 2009 o začatí nákupu odtučneného sušeného mlieka na základe výberového konania počas obdobia, ktoré sa skončí 31. augusta 2009 – začína intervenčný nákup sušeného odtučneného mlieka formou verejnej súťaže pre obdobie do 31. augusta 2009...
03-03-2009
Metodický postup k intervenčnému nákupu sušeného odtučneného mlieka
19-02-2009
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK NA VÝBER INTERVENČNÝCH SKLADOV PRE SKLADOVANIE INTERVENČNE NAKÚPENÉHO MASLA ALEBO SUŠENÉHO ODSTREDENÉHO MLIEKA
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra podľa § 4 ods. 5 zákona č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších predpisov, v súlade s § 281 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na nariadenie Komisie (ES) č. 105/2008 z 5. februára 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidla uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o intervenciu na trhu s maslom, nariadenie Komisie (ES) č. 214/2001 z 12 januára 2001 ustanovujúce podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 o intervencii na trhu s odtučneným práškovým mliekom vyzýva...
27-02-2008
Metodický pokyn
pre verejné skladovanie sušeného odstredeného mlieka – nákup za intervenčnú cenu
27-02-2008
Intervenčný nákup sušeného odstredeného mlieka
viac informácií
(oznámenie o začatí intervenčného obdobia)
06-03-2007
Metodický pokyn pre verejné skladovanie sušeného odstredeného mlieka - nákup za intervenčnú cenu
25-01-2007
Vyhlásenie výberového konania na výber intervenčných skladov pre skladovanie intervenčne nakúpeného sušeného odstredeného mlieka

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)