PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Organizácia trhu / Živočíšne komodity / Skladovanie mäsa
07-05-2015
OZNÁMENIE O UKONČENÍ PODÁVANIA ŽIADOSTÍ O POMOC NA SÚKROMNÉ SKLADOVANIE BRAVČOVÉHO MÄSA
viac informácií
Európska Komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/725 z 5. mája 2015 stanovila dátum ukončenia podávania žiadostí o pomoc na súkromné skladovanie bravčového mäsa ...
16-03-2015
Príručka pre žiadateľa o pomoc na súkromné skladovanie bravčového mäsa pre rok 2015
viac informácií
s účinnosťou od 11. 3. 2015 na základe R GR č. 15/2015 zo dňa 10. 03. 2015.
09-03-2015
Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí na pomoc na súkromné skladovanie bravčového mäsa s vopred stanovenou výškou pomoci v súlade s NARIADENÍM KOMISIE (EÚ) č. 826/2008
viac informácií
Európska Komisia vyhlásila vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/360 z 5. marca 2015 súkromné skladovanie bravčového mäsa a vopred stanovuje výšku pomoci...
09-03-2015
VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/360, ktorým sa zavádza súkromné skladovanie bravčového mäsa a vopred stanovuje výška pomoci
01-03-2011
OZNÁMENIE O UKONČENÍ PODÁVANIA ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE POMOCI NA SÚKROMNÉ SKLADOVANIE BRAVČOVÉHO MÄSA V SÚLADE S NARIADENÍM KOMISIE (EÚ) Č. 197/2011
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra SR oznamuje, že v zmysle nariadenia Komisie (ES) č. 197/2011 z 28. februára 2011, sa ustanovuje dátum ukončenia podávania žiadostí o poskytnutie pomoci na súkromné skladovanie bravčového mäsa...
01-03-2011
OZNÁMENIE O POZASTAVENÍ POMOCI NA SÚKROMNÉ SKLADOVANIE BRAVČOVÉHO MÄSA V SÚLADE S NARIADENÍM KOMISIE (EÚ) Č. 192/2011
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra SR oznamuje, že v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) č. 192/2011 z 25. februára 2011, ktorým sa ustanovujú osobitné opatrenia týkajúce sa pomoci na súkromné skladovanie bravčového mäsa...
01-02-2011
OZNÁMENIE O MOŽNOSTI PREDKLADANIA ŽIADOSTÍ NA POMOC NA SÚKROMNÉ SKLADOVANIE BRAVČOVÉHO MÄSA V SÚLADE S NARIADENÍM KOMISIE (EÚ) č. 826/2008
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“), v nadväznosti na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov), nariadenie Komisie (EÚ) č. 826/2008 z 20. augusta 2008, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá poskytovania pomoci Spoločenstva na súkromné skladovanie niektorých poľnohospodárskych produktov a nariadenia Komisie (ES) č. 68/2011 z 28. januára 2011 o stanovení výšky pomoci na súkromné skladovanie bravčového mäsa vopred...
01-02-2011
Žiadosť o poskytnutie pomoci a uzatvorenie zmluvy o súkromnom skladovaní bravčového mäsa
01-02-2011
Príručka pre žiadateľov o pomoc na súkromné skladovanie bravčového mäsa pre rok 2011
01-02-2011
Výber z legislatívy Európskej Únie
01-02-2011
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 68/2011 o stanovení výšky pomoci na súkromné skladovanie bravčového mäsa vopred
01-02-2011
Jednorazová a bloková záručná listina - formuláre
01-02-2011
Bloková hotovostná záruka - žiadosť
03-03-2008
Oznam
viac informácií
Predĺženie dĺžky skladovania prebiehajúcich zmlúv o súkromnom skladovaní uzatvorených v zmysle nariadenia Komisie (ES) č. 1267/2007
28-02-2008
Žiadosť o vyplatenie podpory alebo doplatku podpory a uvoľnenie zábezpeky
28-02-2008
Oznámenie o vyskladnení mäsa na export / čiastočné vyskladnenie
28-02-2008
Oznámenie o množstve vyskladneného mäsa
05-12-2007
Oznámenie
Pôdohospodárska platobná agentúra SR oznamuje, že v zmysle nariadenia Komisie (ES) č. 1416/2007 z 3. decembra 2007, je prijímanie žiadostí o poskytnutie pomoci pre súkromné skladovanie bravčového mäsa ukončené ku dňu 4. decembra 2007.
28-11-2007
Oznámenie
Pôdohospodárska platobná agentúra SR oznamuje, že v zmysle nariadenia Komisie (ES) č. 1391/2007 z 27. novembra 2007, ktorým sa ustanovujú osobitné opatrenia týkajúce sa uplatňovania nariadenia (ES) č. 1267/2007 v odvetví bravčového mäsa, sa uplatňovanie nariadenia (ES) č. 1267/2007 pozastavuje od 28. novembra 2007 do 4. decembra 2007. Žiadosti podané od 27. novembra 2007, o schválení ktorých sa malo rozhodnúť počas tohto obdobia, sa zamietajú.
30-10-2007
Žiadosť o poskytnutie pomoci a uzatvorenie zmluvy o súkromnom skladovaní bravčového mäsa
30-10-2007
Súkromné skladovanie BM - Postup pri podávaní žiadosti
30-10-2007
Výber z nariadenia Komisie (ES) č. 3444-1990

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)