PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Legislatíva / Pre trhové opatrenia / Pre trhové mechanizmy
02-03-2010
Nariadenie Komisie (ES) č. 740/2009
z 12. augusta 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1282/2006, pokiaľ ide o vývozné licencie a vývozné náhrady pre mlieko a mliečne výrobky(Ú. v. EÚ L 209,13.08.2009, s. 3)
24-02-2010
Nariadenie Komisie (ES) č. 1344/2008
z 23. decembra 2008, ktorým sa na rok 2009 uverejňuje nomenklatúra poľnohospodárskych výrobkov pre vývozné náhrady stanovené nariadením (EHS) č. 3846/87(Ú. v. EÚ L 348, 24.12.2008, s. 36 – 75)
01-12-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 760/2009
z 19. augusta 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 1741/2006, ktorým sa stanovujú podmienky udelenia osobitnej vývoznej náhrady na vykostené mäso dospelých samcov hovädzieho dobytka umiestnené pred vývozom do režimu colného skladu (Ú. v. EÚ L 215, 20.8.2009, s. 5)
01-12-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 740/2009
z 12. augusta 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1282/2006, pokiaľ ide o vývozné licencie a vývozné náhrady pre mlieko a mliečne výrobky(Ú. v. EÚ L 209,13.08.2009, s. 3)
01-12-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 612/2009
zo 7. júla 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá uplatňovania vývozných náhrad na poľnohospodárske výrobky(Ú. v. ES L 186/1, 17.7.2009) Účinnosť nadobúda 06.08.2009
26-05-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 133/2008
z 14.februára 2008 o dovozoch a poskytovaní vývozných náhrad za čistokrvné chovné (plemenné) zvieratá druhu hovädzieho dobytka z tretích krajín(Ú.v. EÚ L 41, 15.2.2008, s. 11 – 14 )
26-05-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 1189/2008
z 25. novembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania dovozných colných kvót v roku 2009 na výrobky z mäsa z mladého hovädzieho dobytka („baby beef“) s pôvodom v Chorvátsku, Bosne a Hercegovine, Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko, Srbsku, Kosove a Čiernej Hore (Ú. v. EÚ L 322, 2.12.2008, s. 11 – 24)
26-05-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 1215/2008
z 5. decembra 2008, ktorým sa otvára a ustanovuje správa tarifných kvót Spoločenstva pre sladový jačmeň z tretích krajín odlišne od nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007(Ú. v. ES L 161, 29.6.1996, s. 125 – 130)
25-05-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 1344/2008
z 23. decembra 2008, ktorým sa na rok 2009 uverejňuje nomenklatúra poľnohospodárskych výrobkov pre vývozné náhrady stanovené nariadením (EHS) č. 3846/87(Ú. v. EÚ L 348, 24.12.2008, s. 36 – 75)
03-02-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 900/2008
zo 16. septembra 2008, ktorým sa ustanovujú metódy analýzy a iné technické ustanovenia nevyhnutné na vykonávanie dovozného režimu pre niektoré tovary vznikajúce spracovaním poľnohospodárskych výrobkov(Ú. v. EÚ L 248, 17.9.2008, s. 8 – 17)
08-01-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 1577/2007
z 27. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania dovozných colných kvót v roku 2008 na výrobky kategórie „baby beef“ s pôvodom v Chorvátsku, Bosne a Hercegovine, bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko, Čiernej Hore, Srbsku a v Kosove; (Ú. v. EÚ L 344, 28.12.2007, s. 1 – 14)
08-01-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 499/2008
zo 4. júla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1501/1995 a nariadenie (ES) č. 800/1999 v súvislosti s podmienkami poskytovania vývozných náhrad za poľnohospodárske výrobky(Ú. v. EÚ L 146, 5.6.2008, s. 9 – 11)
18-12-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 479/2008
z 29. apríla 2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1493/1999, (ES) č. 1782/2003, (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 3/2008 a zrušujú nariadenia (EHS) č. 2392/86 a (ES) č. 1493/1999
18-12-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 245/2001
z 5. februára 2001, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1673/2000 o spoločnej organizácií trhu s ľanom a konope pestovanými na vlákno;(Ú. v. ES L 35, 6.2.2001, s. 18 – 27)
18-12-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 901/2008
zo 16. septembra 2008, ktorým sa pozastavuje uplatňovanie dovozného cla na určité množstvá priemyselného cukru na hospodársky rok 2008/2009
18-12-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 1499/2007
z 18. decembra 2007, ktorým sa na rok 2008 uverejňuje nomenklatúra poľnohospodárskych výrobkov pre vývozné náhrady stanovené nariadením (EHS) č. 3846/87(Ú. v. EÚ L 333, 19.12..2007, s. 10 – 53)
24-09-2008
Nariadenie Rady (ES) č. 479/2008
z 29. apríla 2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1493/1999, (ES) č. 1782/2003, (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 3/2008 a zrušujú nariadenia (EHS) č. 2392/86 a (ES) č. 1493/1999(Ú. v. EÚ L 148, 6.6.2008, s. 1 – 61)
24-09-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 657/2008
z 10. júla 2008 , ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o pomoc Spoločenstva pri poskytovaní mlieka a určitých mliečnych výrobkov žiakom vo vzdelávacích inštitúciách(Ú. v. EÚ L 183, 11.7.2008, s. 17 – 26)
24-09-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 854/2008
z 29. augusta 2008, ktorým sa ustanovujú výnimočné opatrenia týkajúce sa vývozných licencií na bravčové mäso
24-09-2008
Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007
z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov (platné od 1.7.2008)( Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1 – 149)
02-07-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 491/2008
z 3. júna 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 týkajúce sa výrobných náhrad v sektore obilnínÚ.v. ES L 144 z 4.6.2008
02-07-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 105/2008
z 5. februára 2008, kterým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o intervenciu na trhu s maslomÚ.v. ES L 32, 6.,2.2008
02-07-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 1549/2007
z 20. decembra 2007 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 616/2007, ktorým sa otvárajú colné kvóty Spoločenstva v odvetví hydinového mäsa s pôvodom v Brazílii, Thajsku a iných tretích krajinách a stanovuje sa správa týchto colných kvót Ú. v. EÚ L 337, 21.12.2007, s. 75 – 78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
02-07-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 623/2008
z 30. júna 2008, kterým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 1. júla 2008(platné od 1.7.2008)
01-07-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 376/2008
z 23. apríla 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky
01-07-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 514/2008
z 9. júna 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenie (ES) č. 376/2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky, ako aj nariadenia (ES) č. 1439/95, (ES) č. 245/2001, (ES) č. 2535/2001, (ES) č. 1342/2003, (ES) č. 2336/2003, (ES) č. 1345/2005, (ES) č. 2014/2005, (ES) č. 951/2006, (ES) č. 1918/2006, (ES) č. 341/2007, (ES) č. 1002/2007, (ES) č. 1580/2007 a (ES) č. 382/2008 a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 1119/79(Ú.v. (ES) L 150 z 10. 6.2008 str. 7 – 28)
01-07-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 514/2008
z 9. júna 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenie (ES) č. 376/2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky, ako aj nariadenia (ES) č. 1439/95, (ES) č. 245/2001, (ES) č. 2535/2001, (ES) č. 1342/2003, (ES) č. 2336/2003, (ES) č. 1345/2005, (ES) č. 2014/2005, (ES) č. 951/2006, (ES) č. 1918/2006, (ES) č. 341/2007, (ES) č. 1002/2007, (ES) č. 1580/2007 a (ES) č. 382/2008 a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 1119/79(Ú.v. (ES) L 150 z 10. 6.2008 str. 7 – 28)
01-07-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 514/2008
z 9. júna 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenie (ES) č. 376/2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky, ako aj nariadenia (ES) č. 1439/95, (ES) č. 245/2001, (ES) č. 2535/2001, (ES) č. 1342/2003, (ES) č. 2336/2003, (ES) č. 1345/2005, (ES) č. 2014/2005, (ES) č. 951/2006, (ES) č. 1918/2006, (ES) č. 341/2007, (ES) č. 1002/2007, (ES) č. 1580/2007 a (ES) č. 382/2008 a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 1119/79(Ú.v. (ES) L 150 z 10. 6.2008 str. 7 – 28)
01-07-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 514/2008
z 9. júna 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenie (ES) č. 376/2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky, ako aj nariadenia (ES) č. 1439/95, (ES) č. 245/2001, (ES) č. 2535/2001, (ES) č. 1342/2003, (ES) č. 2336/2003, (ES) č. 1345/2005, (ES) č. 2014/2005, (ES) č. 951/2006, (ES) č. 1918/2006, (ES) č. 341/2007, (ES) č. 1002/2007, (ES) č. 1580/2007 a (ES) č. 382/2008 a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 1119/79(Ú.v. (ES) L 150 z 10. 6.2008 str. 7 – 28)
07-04-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 159/2008
z 21. februára 2008 , ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 800/1999 a (ES) č. 2090/2002 týkajúce sa fyzických kontrol uskutočňovaných pri vývoze poľnohospodárskych produktov, ktoré boli kvalifikované pre náhrady Ú. v. EÚ L 48, 22.2.2008, s. 19 – 26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
07-04-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 159/2008
z 21. februára 2008 , ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 800/1999 a (ES) č. 2090/2002 týkajúce sa fyzických kontrol uskutočňovaných pri vývoze poľnohospodárskych produktov, ktoré boli kvalifikované pre náhrady Ú. v. EÚ L 48, 22.2.2008, s. 19 – 26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
07-04-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 6/2008
zo 4. januára 2008 , ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá poskytovania pomoci na súkromné skladovanie ovčieho a kozieho mäsa (kodifikované znenie) Ú. v. EÚ L 3, 5.1.2008, s. 13 – 23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
07-04-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 1568/2007
z 21. december 2007 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 951/2006, pokiaľ ide o vývozné náhrady na určité druhy cukrov používané v určitých výrobkoch spracovaných z ovocia a zeleniny Ú. v. EÚ L 340, 22.12.2007, s. 62 – 65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
10-02-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 105/2008
z 5. februára 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 pokiaľ ide o intervenciu na trhu s maslom(Ú. v. EÚ L 32, 6.2.2008, s. 3 – 20)
23-01-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 2390/1998
z 5. novembra 1998, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1706/98, pokiaľ ide o opatrenia pre dovoz určitých obilných prvkov a spracovaných obilných a ryžových výrobkov s pôvodom v štátoch africkej, karibskej a tichomorskej oblasti alebo zámorských krajinách a územiach, a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2245/90 (L297). v. ES L 297, 6.11.1998, s. 7 - 10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 11 Zväzok 30 S. 4 - 7
23-01-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 1498/2007
z 18. decembra 2007 o osobitných podrobných pravidlách vydávania dovozných povolení na cukor a zmesi cukru a kakaa s kumuláciou pôvodu AKT/ZKT alebo ES/ZKT Ú. v. EÚ L 333, 19.12.2007, s. 6 - 9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23-01-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 979/2007
z 21. augusta 2007, ktorým sa otvára a ustanovuje správa dovoznej colnej kvóty pre bravčové mäso pochádzajúce z Kanady (L 217)Ú. v. EÚ L 217, 22.8.2007, s. 12 - 17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23-01-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 1643/2006
zo 7. novembra 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá poskytovania pomoci pri vývoze výrobkov z hovädzieho a teľacieho mäsa, na ktoré sa môžu uplatňovať osobitné opatrenia pri dovoze do tretieho štátuÚ. v. EÚ L 308, 8.11.2006, s. 7 - 10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
23-01-2008
Nariadenie Rady (ES) č. 318/2006
z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (Platné do 30.9.2008)Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1 - 31 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
10-01-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 1433/2007
z 5. decembra 2007 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1623/2000 stanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom vzhľadom na trhový mechanizmus(Ú. v. EÚ L 320, 6.12.2007, s. 18 - 22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
10-01-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 1382/2007
z 26. novembra 2007 , ktorým sa ustanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 774/94, pokiaľ ide o dovozný režim pre bravčové mäso( Ú. v. EÚ L 309, 27.11.2007, s. 28 - 33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
09-01-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 1383/2007
z 26. novembra 2007 , ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 779/98, pokiaľ ide o otvorenie a stanovenie správy určitých colných kvót na dovoz výrobkov z hydinového mäsa z Turecka do SpoločenstvaÚ. v. EÚ L 309, 27.11.2007, s. 34 - 39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
09-10-2007
Nariadenie Komisie (ES) č. 806/2007
z 10. júla 2007 , ktorým sa otvárajú colné kvóty a zabezpečuje ich správa v odvetví bravčového mäsaÚ. v. EÚ L 181, 11.7.2007, s. 3 - 9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
09-10-2007
Nariadenie Komisie (ES) č. 812/2007
z 11. júla 2007 , ktorým sa otvára colná kvóta a zabezpečuje jej správa na bravčové mäso udelená Spojeným štátom americkýmÚ. v. EÚ L 182, 12.7.2007, s. 7 - 14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12-07-2007
Nariadenie Komisie (ES) č. 2006/2006
z 22. decembra 2006 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 950/2006 tak, aby zahŕňalo ročnú colnú kvótu na výrobky z cukru s pôvodom v ChorvátskuÚ. v. EÚ L 379, 28.12.2006, s. 95 - 97 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
12-07-2007
Nariadenie Komisie (ES) č. 2008/2006
z 22. decembra 2006 , ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania colných kvót v roku 2007 na výrobky z baby beef s pôvodom v Chorvátsku, Bosne a Hercegovine, Bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsku a v Srbsku, Čiernej Hore a v KosoveÚ. v. EÚ L 379, 28.12.2006, s. 105 - 116 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
12-07-2007
Nariadenie Komisie (ES) č. 529/2007
z 11. mája 2007 , ktorým sa otvára a ustanovuje správa dovozných colných kvót pre mrazené hovädzie mäso, na ktoré sa vzťahuje kód KN 0202 , a pre výrobky, na ktoré sa vzťahuje kód KN 02022991 (s platnosťou od 1. júla 2007 do 30. júna 2008 )Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2007, s. 26 - 29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12-07-2007
Nariadenie Komisie (ES) č. 545/2007
zo 16. mája 2007 o otvorení a zabezpečení správy dovoznej colnej kvóty na mrazené hovädzie mäso určené na spracovanie (od 1. júla 2007 do 30. júna 2008 )Ú. v. EÚ L 129, 17.5.2007, s. 14 - 22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
09-07-2007
Nariadenie Komisie (ES) č. 1965/2006
z 22. decembra 2006, ktorým sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska k Európskej únii upravujú viaceré nariadenia týkajúce sa odvetvia hovädzieho a teľacieho mäsaÚ. v. EÚ L 408, 30.12.2006, s. 27 - 54 (CS, DA, IT, HU, SL, FI)Ú. v. EÚ L 408, 30.12.2006, s. 28 - 55 (ES, DE, PT)Ú. v. EÚ L 408, 30.12.2006, s. 30 - 60 (EL)Ú. v. EÚ L 408, 30.12.2006, s. 26 - 53 (EN)Ú. v. EÚ L 408, 30.12.2006, s. 27 - 55 (ET, LV, LT, SK, SV)Ú. v. EÚ L 408, 30.12.2006, s. 27 - 53 (FR)Ú. v. EÚ L 408, 30.12.2006, s. 28 - 57 (NL)Ú. v. EÚ L 408, 30.12.2006, s. 30 - 59 (PL)
02-07-2007
Nariadenie Komisie (ES) č. 1282/2006
zo 17. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú osobitné podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o vývozné licencie a vývozné náhrady pre mlieko a mliečne výrobkyÚ. v. EÚ L 234, 29.8.2006, s. 4 - 28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
19-12-2006
Nariadenie Komisie (ES) č. 1669/2006
z 8. novembra 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES)č. 1254/1999 o nákupe hovädzieho mäsa (kodifikované znenie)Ú. v. EÚ L 312, 11.11.2006, s. 6 - 32 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
05-12-2006
Nariadenie Komisie (ES) č. 1556/2006
z 18.10.2006, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 774/ 94 týkajúce sa dovozného režimu bravčového mäsaÚ. v. EÚ L 288, 19.10.2006, s. 7 - 17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
21-09-2006
Nariadenie Komisie (ES) č. 1282/2006
zo 17. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú osobitné podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o vývozné licencie a vývozné náhrady pre mlieko a mliečne výrobkyÚ. v. EÚ L 234, 29.8.2006, s. 4 - 28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
20-09-2006
Nariadenie (ES) č. 950/2006
z 28. júna 2006, ktorým sa na hospodárske roky 2006/2007, 2007/2008 a 2008/2009 ustanovujú vykonávacie opatrenia na dovoz a rafináciu produktov zo sektora cukru v rámci určitých colných kvót a preferenčných dohôdÚ. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 1 - 23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
29-05-2006
Nariadenie Komisie (ES) č. 800/1999
z 15. apríla 1999, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá pre uplatňovanie vývozných náhrad na poľnohospodárske výrobkyÚ. v. ES L 102, 17.4.1999, s. 11 - 52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 25 S. 129 - 171
25-05-2006
Nariadenie Rady (ES) č.1785/2003
o spoločnej organizácii trhu s ryžouÚ. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 96 - 113 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) SK.ES Kapitola 3 Zväzok 40 S. 364
14-02-2006
Nariadenie Komisie (ES) č. 1995/2005
zo 7. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1864/2004, ktorým sa otvárajú tarifné kvóty a ustanovuje sa ich správa na konzervované huby dovezené z tretích krajínÚ. v. EÚ L 320, 8.12.2005, s. 34 - 36 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
14-02-2006
Nariadenie Komisie (ES) č. 2040/2005
zo 14. decembra 2005 , ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania dovozného režimu v odvetví bravčového mäsa stanoveného v rámci európskych dohôd s Bulharskom a RumunskomÚ. v. EÚ L 328, 15.12.2005, s. 34 - 43 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
14-02-2006
Nariadenie Komisie (ES) č. 1218/2005
z 28. júla 2005, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania dovoznej colnej kvóty na živý hovädzí dobytok s hmotnosťou vyššou ako 160 kg a s pôvodom vo Švajčiarsku podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1182/2005Úradný vestník L 199 , 29/07/2005 S. 0039 - 0044
14-02-2006
Nariadenie Komisie (ES) č. 2016/2005
z 9. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá Uplatňovania tarifných kvót na mäso z mladého hovädzieho dobytka ("baby beef") Pochádzajúce z Chorvátska, Bosny a Herzegoviny, bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko a zo Srbska a Čiernej Hory na rok 2006Úradný vestník L 324 , 10/12/2005 S. 0008 - 0018 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
14-02-2006
Nariadenie Komisie (ES) č. 1898/2005
z 9. novembra 2005, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o opatrenia na predaj smotany, masla a koncentrovaného masla na trhu SpoločenstvaÚ. v. EÚ L 308, 25.11.2005, s. 1 - 63 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
19-07-2005
Nariadenie Komisie (EHS) č. 2247/2004
z 27. decembra 2004, ktorým sa rušia niektoré nariadenia v odvetví hovädzieho a teľacieho mäsa a nariadenie (EHS) č. 3882/90 v odvetví ovčieho a kozieho mäsaÚ. v. EÚ L 381, 28.12.2004, s. 14 - 15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
19-07-2005
Nariadenie Komisie (ES) č. 558/2005
z 12. apríla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 3846/87, ktorým sa ustanovuje nomenklatúra poľnohospodárskych výrobkov pre vývozné náhrady a nariadenie (ES) č. 174/1999, ktoré stanovuje osobitné podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 804/68 týkajúceho sa vývozných licencií a vývozných náhrad v prípade mlieka a mliečnych výrobkovÚ. v. EÚ L 94, 13.4.2005, s. 22 - 25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
01-02-2005
Nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999
zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s vínomÚ. v. ES L 179, 14.7.1999, s. 1 - 84 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 26 S. 25 - 108
01-02-2005
Nariadenie Rady (ES) č. 3448/1993
zo 6. decembra 1993 stanovujúce obchodné opatrenia uplatňované na niektoré tovary vznikajúce spracovaním poľnohospodárskych výrobkovÚ. v. ES L 318, 20.12.1993, s. 18 - 31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 15 S. 230 - 243
15-10-2004
Nariadenie Komisie (ES) č. 245/2001
z 5. februára 2001, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia rady (ES) č. 1673/2000 o spoločnej organizácii trhov s ľanom a konope pestovanými na vláknoÚ. v. ES L 35, 6.2.2001, s. 18 - 27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 31 S. 229 - 238
15-10-2004
Nariadenie Komisie (ES) č. 936/1997
z 27. mája 1997, ktorým sa otvárajú tarifné kvóty pre čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso vysokej kvality a mrazené byvolie mäso a ustanovuje sa ich správaÚ. v. ES L 137, 28.5.1997, s. 10 - 17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 02 Zväzok 08 S. 282 - 289
15-10-2004
Nariadenie Komisie (ES) č. 996/1997
z 3. júna 1997, ktorým sa otvára a stanovuje správa dovoznej colnej kvóty pre mrazené tenké bránice hovädzieho dobytka patriace pod číselný znak KN 0206 29 91Ú. v. ES L 144, 4.6.1997, s. 6 - 10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 02 Zväzok 08 S. 290 - 294
15-10-2004
Nariadenie Komisie (ES) č. 214/2001
z 20. januára 2001 ustanovujúce podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 o intervencii na trhu s odtučneným práškovým mliekomÚ. v. ES L 37, 7.2.2001, s. 100 - 111 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 31 S. 339 - 350
15-10-2004
Nariadenie Komisie (EHS) č. 2131/1993
z 28. júla 1993, ktorým sa ustanovuje postup a podmienky pre predaj obilnín v držbe intervenčných agentúrÚ. v. ES L 191, 31.7.1993, s. 76 - 80 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 14 S. 360 - 364
15-10-2004
Nariadenie Komisie (ES) č. 907/2000
zo dňa 2. mája 2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá pre výkon Nariadenia Rady (ES) č. 1254/1999 o podpore pre súkromný sektor v oblasti skladovania hovädzieho a teľacieho mäsaÚ. v. ES L 105, 3.5.2000, s. 6 - 14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 29 S. 60 - 68
15-10-2004
Nariadenie Komisie (EHS) č. 3444/1990
z 27. novembra 1990, ktorým sa určujú podrobné pravidlá pre poskytovanie pomoci pre súkromné skladovanie bravčového mäsaÚ. v. ES L 333, 30.11.1990, s. 22 - 29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 03 Zväzok 11 S. 28 - 36
15-10-2004
Nariadenie Komisie (ES) č. 2707/2000
z 11. decembra 2000, ktoré stanovuje pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 o pomoci Spoločenstva pri poskytovaní mlieka a mliečnych výrobkov žiakom vo vzdelávacích inštitúciáchÚ. v. ES L 311, 12.12.2000, s. 37 - 42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 31 S. 43 - 48
15-10-2004
Nariadenie Komisie (ES) č. 2799/1999
zo 17. decembra 1999, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia (ES) č. 1255/1999 týkajúce sa poskytovania finančnej pomoci na odstredené mlieko a sušené odstredené mlieko určené na výkrm zvierat a na predaj takéhoto sušeného odstredeného mliekaÚ. v. ES L 340, 31.12.1999, s. 3 - 27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 28 S. 110 - 134
15-10-2004
Nariadenie Komisie (ES) č. 1535/2003
z 29. augusta 2003, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 2201/96 o systéme pomoci pre výrobky z ovocia a zeleninyÚ. v. EÚ L 218, 30.8.2003, s. 14 - 30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 39 S. 555 - 571
15-10-2004
Nariadenie Komisie (ES) č. 2331/1997
z 25.novembra 1997 o osobitných podmienkach pre poskytovanie vývozných náhrad na určité výrobky z bravčového mäsaÚ. v. ES L 323, 26.11.1997, s. 19 - 22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 22 S. 107 - 110
15-10-2004
Nariadenie Komisie (ES) č. 1729/1997
zo 4. septembra 1997 o úprave určitých vopred stanovených vývozných peňažných náhrad po zmene cien alebo skladovacieho poplatku v sektore cukruÚ. v. ES L 243, 5.9.1997, s. 1 - 4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 21 S. 375 - 378
15-10-2004
Nariadenie Komisie (ES) č. 2805/1995
z 5. decembra 1995, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady v sektore vína a ktorým sa zrušuje nariadenie(EHS) č. 2137/93 Ú. v. ES L 291, 6.12.1995, s. 10 - 13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 18 S. 303 - 306
15-10-2004
Nariadenie Komisie (ES) č. 1501/1995
z 29. júna 1995 ustanovujúce určité podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 o poskytovaní vývozných náhrad pre obilie a o opatreniach, ktoré sa majú prijať v prípade narušenia trhu s obilninamiÚ. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 7 - 12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 03 Zväzok 17 S. 442 - 448
15-10-2004
Nariadenie Komisie (ES) č. 800/1999
z 15. apríla 1999, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá pre uplatňovanie vývozných náhrad na poľnohospodárske výrobkyÚ. v. ES L 102, 17.4.1999, s. 11 - 52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 25 S. 129 - 171
13-10-2004
Nariadenie Komisie (EHS) č. 2131/1993
z 28. júla 1993, ktorým sa ustanovuje postup a podmienky pre predaj obilnín v držbe intervenčných agentúr(Ú. v. EÚ L 191, 31.7.1993, s. 76-80) (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 14 s. 360 - 364

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)