PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

11-07-2014
Smernica na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 1/2012
11-07-2014
Príloha č. 1 - Predloha tabuľky s povinnými popisnými údajmi k zmluvám
11-07-2014
Príloha č. 2 - Potvrdenie o zverejnení zmluvy/dodatku k zmluve
11-07-2014
Príloha č. 3 - Predloha zoznamu pre zverejňovanie objednávok za organizáciu
11-07-2014
Príloha č. 4 - Predloha zoznamu pre zverejňovanie faktúr za organizáciu
11-07-2014
Príloha č. 5 - Povinné údaje pre zverejnenie zmluvy v CRZ
13-01-2010
Smernica o zabezpečení slobodného prístupu k informáciám (aktualizované 16.12.2013)
13-01-2010
Vzor č.3 - Rozhodnutie
13-01-2010
Vzor č.2 - Evidenčný list žiadosti o poskytnutí informácie podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
13-01-2010
Vzor č.1 - Žiadosť o sprístupnenie informácií z Pôdohospodárskej platobnej agentúry podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v zn. n. p.

DO POZORNOSTI

Oznámenie PPA pre žiadateľov opatrení PRV 2007-13, integrovaná produkcia v ovocinárstve a zeleninárstve....
(Vystavené dňa 04-11-2010)
Oznámenie
(Vystavené dňa 20-09-2010)
Upozorňujeme žiadateľov (vrátane subjektov zúčastňujúcich sa intervenčných opatrení - ponúkajúci, skladovatelia) o podporu z podporných programov administrovaných v rámci spoločnej organizácie trhu s rastlinnými a živočíšnymi komoditami (pozn. opatrenia administrované sekciou organizácie trhu), ktorí boli v predchádzajúcich dňoch nejakým spôsobom postihnutí nepriaznivým počasím ...
(Vystavené dňa 28-06-2010)
Pôdohospodárska platobná agentúra upozorňuje včelárske organizácie, ktorým bola schválená podpora pre včelársky rok 2009/2010 v zmysle nariadenia vlády SR č. 422/2007 Z. z....
(Vystavené dňa 13-05-2010)
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej iba „PA“) oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorí majú uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, že Ministerstvo pôdohospodárstva SR...
(Vystavené dňa 22-04-2010)