PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

11-07-2014
Smernica na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 1/2012
11-07-2014
Príloha č. 1 - Predloha tabuľky s povinnými popisnými údajmi k zmluvám
11-07-2014
Príloha č. 2 - Potvrdenie o zverejnení zmluvy/dodatku k zmluve
11-07-2014
Príloha č. 3 - Predloha zoznamu pre zverejňovanie objednávok za organizáciu
11-07-2014
Príloha č. 4 - Predloha zoznamu pre zverejňovanie faktúr za organizáciu
11-07-2014
Príloha č. 5 - Povinné údaje pre zverejnenie zmluvy v CRZ
13-01-2010
Smernica o zabezpečení slobodného prístupu k informáciám (aktualizované 16.12.2013)
13-01-2010
Vzor č.3 - Rozhodnutie
13-01-2010
Vzor č.2 - Evidenčný list žiadosti o poskytnutí informácie podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
13-01-2010
Vzor č.1 - Žiadosť o sprístupnenie informácií z Pôdohospodárskej platobnej agentúry podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v zn. n. p.

DO POZORNOSTI

Oznámenie pre žiadateľov v opatrení 3.4.1. a 3.4.2.
PPA oznmuje žiadateľom v opatrení3.4.1. a 3.4.2., že z dôvodu disponibilných finančných prostriedkov, v uvedených opatreniach, aktualizovala zoznam žiadateľov ktorým PPA začne v najbližšej dobe pripravovať Zmluvy o poskytnutí nanávratného príspevku.
(Vystavené dňa 19-04-2010)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR zverejnila na webovej stránke PPA...
(Vystavené dňa 23-03-2010)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR aktualizovala nasledovné materiály zverejnené dňa 10. marca 2010.
(Vystavené dňa 23-03-2010)
UPOZORNENIE
PPA upozorňuje príjemcov nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2007 - 2013, aby používali aktuálny formulár Žiadosti o platbu, prílohy č.1 k žiadosti o platbu, ktoré boli vydané orgánom finančného riadenia v Systéme finančného riadenia EPFRV verzia 2.1, riadili sa postupmi pri predkladaní žiadostí o platbu stanovenými v Usmernení č. 2/2009 a aby predkladali dokumenty podľa Zoznamu príloh k žiadosti o platbu uverejnené v časti 6 Žiadosti o platbu.
(Vystavené dňa 01-03-2010)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje konečným prijímateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v rámci opatrení 3.4.1, 3.4.2 (obce), ktorí si podávajú ŽoNFP prostredníctvom OSI 4 LEADER, že pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb v zmysle zák. č. 503/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní...
(Vystavené dňa 15-01-2010)