PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Rok 2014

10-04-2014
Príloha č. 8: Zoznam oprávnených a neoprávnených činností a nákladov/výdavkov
10-04-2014
Príloha č. 9: Sadzobník administratívnych nákladov platobnej agentúry

Rok 2013

25-09-2013
Aktualizovaný Metodický postup pre žiadateľov o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov
25-09-2013
Príloha č. 8 - Usmernenie k verejnému obstarávaniu
25-09-2013
Príloha č. 9 - Sadzobník administratívnych nákladov platobnej agentúry
25-09-2013
Oznámenie pre žiadateľov o poskytnutie podpory v rámci sekcie organizácie trhu - reštrukturalizácia vinohradov
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje všetkým žiadateľom, resp. prijímateľom pomoci v rámci sekcie organizácie trhu, že pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb sú povinní postupovať v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa aktualizovaného metodického postupu pre žiadateľov o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov na webovej stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry v časti Organizácia trhu – Rastlinné komodity – Reštrukturalizácia vinohradov.
10-04-2013
Oznámenie pre žiadateľov o poskytnutie podpory v rámci sekcie organizácie trhu – reštrukturalizácia vinohradov
Pôdohospodárska platobná agentúra v nadväznosti na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 340/2008 Z.z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom v znení neskorších predpisov oznamuje všetkým žiadateľom o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2013/2014, že ...
10-04-2013
METODICKÝ POSTUP pre žiadateľov o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2013/2014
10-04-2013
Príloha č. 1 – Žiadosť o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov
10-04-2013
Príloha č. 2 – Potvrdenie o čerpaní finančných prostriedkov
10-04-2013
Príloha č. 3 – Oznámenie o začatí realizácie reštrukturalizácie vinohradov
10-04-2013
Príloha č. 4 – Žiadosť o zmenu schválenej žiadosti o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov
10-04-2013
Príloha č. 5 - Oznámenie o ukončení realizácie reštrukturalizácie vinohradov
10-04-2013
Príloha č. 6 – Deklarácia poľnohospodárskych pozemkov
10-04-2013
Príloha č. 7 – Zoznam oprávnených a neoprávnených nákladov
10-04-2013
Príloha č. 8 - Usmernenie k verejnému obstarávaniu
10-04-2013
Príloha č. 9 - Sadzobník administratívnych nákladov platobnej agentúry
04-01-2013
Metodický postup pre žiadateľov o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov
04-01-2013
Príloha č.8 Usmernenie k verejnému obstarávaniu
04-01-2013
Príloha č.9 Sadzobník administratívnych nákladov platobnej agentúry

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)