Reštrukturalizácia vinohradov

Rok 2012

03.04.2012

Príloha č. 7 - Zoznam oprávnených nákladov

Rok 2013

04.01.2013

Metodický postup pre žiadateľov o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov

04.01.2013

Príloha č.8 Usmernenie k verejnému obstarávaniu

04.01.2013

Príloha č.9 Sadzobník administratívnych nákladov platobnej agentúry

10.04.2013

Oznámenie pre žiadateľov o poskytnutie podpory v rámci sekcie organizácie trhu – reštrukturalizácia vinohradov

Pôdohospodárska platobná agentúra v nadväznosti na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 340/2008 Z.z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom v znení neskorších predpisov oznamuje všetkým žiadateľom o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2013/2014, že ...

10.04.2013

METODICKÝ POSTUP pre žiadateľov o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2013/2014

10.04.2013

Príloha č. 1 – Žiadosť o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov

10.04.2013

Príloha č. 2 – Potvrdenie o čerpaní finančných prostriedkov

10.04.2013

Príloha č. 3 – Oznámenie o začatí realizácie reštrukturalizácie vinohradov

10.04.2013

Príloha č. 4 – Žiadosť o zmenu schválenej žiadosti o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev