Reštrukturalizácia vinohradov

Rok 2013

10.04.2013

Príloha č. 5 - Oznámenie o ukončení realizácie reštrukturalizácie vinohradov

10.04.2013

Príloha č. 6 – Deklarácia poľnohospodárskych pozemkov

10.04.2013

Príloha č. 7 – Zoznam oprávnených a neoprávnených nákladov

10.04.2013

Príloha č. 8 - Usmernenie k verejnému obstarávaniu

10.04.2013

Príloha č. 9 - Sadzobník administratívnych nákladov platobnej agentúry

25.09.2013

Aktualizovaný Metodický postup pre žiadateľov o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov

25.09.2013

Príloha č. 8 - Usmernenie k verejnému obstarávaniu

25.09.2013

Príloha č. 9 - Sadzobník administratívnych nákladov platobnej agentúry

25.09.2013

Oznámenie pre žiadateľov o poskytnutie podpory v rámci sekcie organizácie trhu - reštrukturalizácia vinohradov

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje všetkým žiadateľom, resp. prijímateľom pomoci v rámci sekcie organizácie trhu, že pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb sú povinní postupovať v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa aktualizovaného metodického postupu pre žiadateľov o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov na webovej stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry v časti Organizácia trhu – Rastlinné komodity – Reštrukturalizácia vinohradov.

Rok 2014

10.04.2014

Metodický postup pre žiadateľov o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2014/2015

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev