PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Rok 2015

30-03-2015
Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2015/2016.
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja ...
30-03-2015
Príručka pre žiadateľa o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2015/2016.
30-03-2015
Žiadosť o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2015/2016
30-03-2015
Potvrdenie o čerpaní finančných prostriedkov
30-03-2015
Oznámenie o začatí realizácie reštrukturalizáciu vinohradov
30-03-2015
Žiadosť o zmenu schválenej žiadosti o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov
30-03-2015
Oznámenie o ukončení realizácie reštrukturalizácie vinohradov
30-03-2015
Deklarácia poľnohospodárskych pozemkov k žiadosti o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov
30-03-2015
Zdôvodnenie výberu dodávateľa k jednotlivým oprávneným výdavkom
30-03-2015
Zoznam oprávnených a neoprávnených činností a nákladov/výdavkov
30-03-2015
Sadzobník administratívnych nákladov platobnej agentúry

Rok 2014

02-10-2014
Aktualizovaný Metodický postup pre žiadateľov o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2014/2015
10-04-2014
Metodický postup pre žiadateľov o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2014/2015
10-04-2014
Príloha č. 1: Žiadosť o podporu na reštrukturalizáciu vinohradovcie vinohradov
10-04-2014
Príloha č. 2: Potvrdenie o čerpaní finančných prostriedkovcie vinohradov
10-04-2014
Príloha č. 3: Oznámenie o začatí realizácie reštrukturalizácie vinohradov
10-04-2014
Príloha č. 4: Žiadosť o zmenu schválenej žiadosti o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov
10-04-2014
Príloha č. 5: Oznámenie o ukončení realizácie reštrukturalizácie vinohradov
10-04-2014
Príloha č. 6: Deklarácia poľnohospodárskych pozemkov
10-04-2014
Príloha č. 7: Zdôvodnenie výberu dodávateľa k jednotlivým oprávneným výdavkom

DO POZORNOSTI

Oznámenie PPA pre žiadateľov opatrení PRV 2007-13, integrovaná produkcia v ovocinárstve a zeleninárstve....
(Vystavené dňa 04-11-2010)
Oznámenie
(Vystavené dňa 20-09-2010)
Upozorňujeme žiadateľov (vrátane subjektov zúčastňujúcich sa intervenčných opatrení - ponúkajúci, skladovatelia) o podporu z podporných programov administrovaných v rámci spoločnej organizácie trhu s rastlinnými a živočíšnymi komoditami (pozn. opatrenia administrované sekciou organizácie trhu), ktorí boli v predchádzajúcich dňoch nejakým spôsobom postihnutí nepriaznivým počasím ...
(Vystavené dňa 28-06-2010)
Pôdohospodárska platobná agentúra upozorňuje včelárske organizácie, ktorým bola schválená podpora pre včelársky rok 2009/2010 v zmysle nariadenia vlády SR č. 422/2007 Z. z....
(Vystavené dňa 13-05-2010)
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej iba „PA“) oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorí majú uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, že Ministerstvo pôdohospodárstva SR...
(Vystavené dňa 22-04-2010)