PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Rok 2015

30-03-2015
Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2015/2016.
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja ...
30-03-2015
Príručka pre žiadateľa o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2015/2016.
30-03-2015
Žiadosť o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2015/2016
30-03-2015
Potvrdenie o čerpaní finančných prostriedkov
30-03-2015
Oznámenie o začatí realizácie reštrukturalizáciu vinohradov
30-03-2015
Žiadosť o zmenu schválenej žiadosti o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov
30-03-2015
Oznámenie o ukončení realizácie reštrukturalizácie vinohradov
30-03-2015
Deklarácia poľnohospodárskych pozemkov k žiadosti o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov
30-03-2015
Zdôvodnenie výberu dodávateľa k jednotlivým oprávneným výdavkom
30-03-2015
Zoznam oprávnených a neoprávnených činností a nákladov/výdavkov
30-03-2015
Sadzobník administratívnych nákladov platobnej agentúry

Rok 2014

02-10-2014
Aktualizovaný Metodický postup pre žiadateľov o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2014/2015
10-04-2014
Metodický postup pre žiadateľov o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2014/2015
10-04-2014
Príloha č. 1: Žiadosť o podporu na reštrukturalizáciu vinohradovcie vinohradov
10-04-2014
Príloha č. 2: Potvrdenie o čerpaní finančných prostriedkovcie vinohradov
10-04-2014
Príloha č. 3: Oznámenie o začatí realizácie reštrukturalizácie vinohradov
10-04-2014
Príloha č. 4: Žiadosť o zmenu schválenej žiadosti o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov
10-04-2014
Príloha č. 5: Oznámenie o ukončení realizácie reštrukturalizácie vinohradov
10-04-2014
Príloha č. 6: Deklarácia poľnohospodárskych pozemkov
10-04-2014
Príloha č. 7: Zdôvodnenie výberu dodávateľa k jednotlivým oprávneným výdavkom