PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

11-02-2011
Výzva na predkladanie ponúk do verejnej súťaže na výber intervenčných skladov pre skladovanie masla a intervenčných skladov pre skladovanie sušeného odstredeného mlieka

Pôdohospodárska platobná agentúra Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 543/2007 o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov, v súlade s § 281 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na nariadenie Komisie (EÚ) č. 1272/2009 z 11. decembra 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o nákup a predaj poľnohospodárskych výrobkov v rámci verejnej intervencie v platnom znení,

VYZÝVA

uchádzačov (záujemcov) na predkladanie ponúk na výber intervenčných skladov pre skladovanie intervenčne nakúpeného masla alebo sušeného odstredeného mlieka. Ponuky je možné zaslať poštou, doručiť do podateľne PPA osobne alebo kuriérom na adresu Pôdohospodárskej platobnej agentúry, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava v termíne:

 14. - 18. februára 2011

 • Záujemcom môže byť právnická osoba, ktorá podniká na území Slovenskej republiky alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie s miestom podnikania na území Slovenskej republiky.
 • Záujemca uvedie adresu skladu, v ktorom ponúka priestor pre zabezpečenie činností, ktoré sú predmetom verejnej súťaže (ďalej len „VS“). Pokiaľ nie je sídlo skladu totožné so sídlom firmy, bude v zátvorke doplnená adresa skladu.
 • Záujemca priloží originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace, z ktorého bude zrejmé, že má na navrhovanú činnosť oprávnenie.
 • Záujemca priloží originál, alebo úradne overenú kópiu dokladu o dispozičnom práve ku skladu, t.j. list vlastníctva, resp. zmluvu o prenájme. V liste vlastníctva bude červenou farbou zvýraznený názov obce a ponúkané objekty.
 • Záujemca priloží originál, alebo úradne overenú kópiu katastrálnej mapy, kde bude červenou farbou zvýraznený názov obce a ponúkané objekty.
 • Záujemca priloží čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu ponúkajúceho subjektu o tom, že:
  • na majetok ponúkajúceho subjektu, t. j. prevádzkovateľa skladu k termínu podania ponuky nie je vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii a že nie je voči nemu vedené exekučné konanie
  • k dátumu uzávierky VS nemá ponúkajúci subjekt záväzky voči poľnohospodárskej prvovýrobe po lehote splatnosti
  • k dátumu uzávierky VS nemá ponúkajúci subjekt záväzky voči štátu splatné k uzávierke VS, príp. iné záväzky a to najmä: voči Fondu národného majetku Slovenskej republiky, Slovenskému pozemkovému fondu, PPA a pod.)
 • Záujemca priloží kópiu platnej poistnej zmluvy skladu
 • Záujemca k ponuke pripojí písomný záväzok, že prijíma plnú zodpovednosť za dodržanie množstva a kvality nakúpeného masla/SOM po celú dobu skladovania
   

Záujemca k ponuke pripojí záväznú kalkuláciu cien bez DPH za jednotlivé operácie.

Metodické postupy a formuláre skladového dotazníka:


Bližšie informácie môžete získať priamo na odbore živočíšnych komodít Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

V Bratislave, 11. 02. 2011

Ing. Vadim Haraj 
generálny riaditeľ

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)