05.11.2004

Výzva na predkladanie žiadostí o schválenie podnikov vyrábajúcich/spracovávajúcich maslo/koncentrované maslo/smotanu pre použitie pri výrobe cestovín, zmrzlín a ďalších potravín

Pôdohospodárska platobná agentúra, v nadväznosti na Usmernenie Ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky na úseku štátnej správy o poskytovaní podpory na smotanu, maslo a koncentrované maslo využívané pri výrobe cestovín, zmrzliny a ďalších potravín

V y z ý v a

uchádzačov (žiadateľov) na predkladanie žiadostí o schválenie podnikov vyrábajúcich/spracovávajúcich maslo/koncentrované maslo/smotanu pre použitie pri výrobe cestovín, zmrzlín a ďalších potravín, osobne, alebo poštou na PPA, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava resp. Odbor regulácie trhu so živočíšnymi komoditami PPA, Bratislava, Trenčianska 55.

V zmysle NR č. 1255/99 čl. 6 a NK č.2571/97 (EHS) môže byť schválenie udelené podnikom ktoré vyrábajú koncentrované maslo, spracovávajú maslo na koncentrované maslo s pridaním značkovacích látok, prebaľujú koncentrované maslo, zapracovávajú koncentrované maslo do polotovarov a spracovávajú maslo, koncentrované maslo, polotovary a smotanu do finálnych výrobkov iba pod podmienkou že:

 • sú schválené podľa článku 10 smernice 92/46/EHS Rady (smernica o hygiene) a Nariadenia vlády o zdravotných požiadavkách na výrobu a uvádzanie na trh surového mlieka, tepelne ošetreného mlieka a mliečnych výrobkov (NV č. 312/2003 v aktuálnom znení)
 • majú vhodné technické zariadenie, schopné spracovať alebo vmiešať najmenej päť ton masla mesačne alebo jeho ekvivalent v koncentrovanom masle alebo smotane alebo, ak je to možné, polotovaroch;
 • majú priestory, ktoré umožňujú, aby boli všetky zásoby nemliečnych tukov skladované oddelene a označené;
 • sa zaviažu, že budú viesť permanentné záznamy vykazujúce množstvá, zloženie a pôvod použitých tukov a množstvá, zloženie a obsah mliečneho tuku v získaných produktoch a, s výnimkou podnikov predávajúcich finálne výrobky na úrovni maloobchodu, dátum expedície a názvy a adresy ich vlastníkov, sprevádzané odkazmi na dodacie listy a faktúry;
 • sa zaviažu , že odošlú výrobný program pre každú verejnú súťaž tak, ako je definované v článku 16 NK (ES) č. 2571/1997, agentúre zodpovednej za inšpekciu, tak ako je uvedené v článku 23 NK (ES) č. 2571/1997.
 • sa zaviažu odoslať príslušnému orgánu údaje, ktoré sa ich týkajú, tak ako je uvedené v prílohách IX až XIII NK (ES) č. 2571/1997
 • Podniky, ktoré spracovávajú rôzne produkty, na ktoré sa vzťahujú subvencie alebo cenové zníženia podľa rôznych programov spoločenstva, sa tiež musia zaviazať že:
  1. budú viesť oddelené záznamy uvedené v odseku 2 (c) NK (ES) č. 2571/1997,
  2. budú spracovávať uvedené produkty postupne. Na žiadosť zainteresovanej strany agentúra môže však upustiť od tejto povinnosti, ak nejaké zariadenie vlastní priestory zabezpečujúce riadne oddelenie a označenie všetkých zásob masla, ktorých sa to týka.

Metodický postup a formuláre žiadostí nájdete tu: Metodický pokyn k NK (ES) č. 2571/97 zo dňa 15. decembra 1997 o predaji masla za znížené ceny a poskytovaní podpory pre smotanu, maslo a koncentrované maslo na výrobu pekárskych výrobkov, zmrzliny a iných potravín.
a na internetovej stránke www.land.gov.sk/apa a www.land.gov.sk

Bližšie informácie môžete získať na ústredí PPA, odbor regulácie trhu so živočíšnymi komoditami PPA, Bratislava, Trenčianska 55, č. tel. 02/ 582 43 291.

V Bratislave 3. 11. 2004

Ing. Vadim Haraj
generálny riaditeľ PPA

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)