PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

05-11-2004
Výzva na predkladanie žiadostí o schválenie podnikov vyrábajúcich/spracovávajúcich maslo/koncentrované maslo/smotanu pre použitie pri výrobe cestovín, zmrzlín a ďalších potravín

Pôdohospodárska platobná agentúra, v nadväznosti na Usmernenie Ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky na úseku štátnej správy o poskytovaní podpory na smotanu, maslo a koncentrované maslo využívané pri výrobe cestovín, zmrzliny a ďalších potravín

V y z ý v a

uchádzačov (žiadateľov) na predkladanie žiadostí o schválenie podnikov vyrábajúcich/spracovávajúcich maslo/koncentrované maslo/smotanu pre použitie pri výrobe cestovín, zmrzlín a ďalších potravín, osobne, alebo poštou na PPA, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava resp. Odbor regulácie trhu so živočíšnymi komoditami PPA, Bratislava, Trenčianska 55.

V zmysle NR č. 1255/99 čl. 6 a NK č.2571/97 (EHS) môže byť schválenie udelené podnikom ktoré vyrábajú koncentrované maslo, spracovávajú maslo na koncentrované maslo s pridaním značkovacích látok, prebaľujú koncentrované maslo, zapracovávajú koncentrované maslo do polotovarov a spracovávajú maslo, koncentrované maslo, polotovary a smotanu do finálnych výrobkov iba pod podmienkou že:

 • sú schválené podľa článku 10 smernice 92/46/EHS Rady (smernica o hygiene) a Nariadenia vlády o zdravotných požiadavkách na výrobu a uvádzanie na trh surového mlieka, tepelne ošetreného mlieka a mliečnych výrobkov (NV č. 312/2003 v aktuálnom znení)
 • majú vhodné technické zariadenie, schopné spracovať alebo vmiešať najmenej päť ton masla mesačne alebo jeho ekvivalent v koncentrovanom masle alebo smotane alebo, ak je to možné, polotovaroch;
 • majú priestory, ktoré umožňujú, aby boli všetky zásoby nemliečnych tukov skladované oddelene a označené;
 • sa zaviažu, že budú viesť permanentné záznamy vykazujúce množstvá, zloženie a pôvod použitých tukov a množstvá, zloženie a obsah mliečneho tuku v získaných produktoch a, s výnimkou podnikov predávajúcich finálne výrobky na úrovni maloobchodu, dátum expedície a názvy a adresy ich vlastníkov, sprevádzané odkazmi na dodacie listy a faktúry;
 • sa zaviažu , že odošlú výrobný program pre každú verejnú súťaž tak, ako je definované v článku 16 NK (ES) č. 2571/1997, agentúre zodpovednej za inšpekciu, tak ako je uvedené v článku 23 NK (ES) č. 2571/1997.
 • sa zaviažu odoslať príslušnému orgánu údaje, ktoré sa ich týkajú, tak ako je uvedené v prílohách IX až XIII NK (ES) č. 2571/1997
 • Podniky, ktoré spracovávajú rôzne produkty, na ktoré sa vzťahujú subvencie alebo cenové zníženia podľa rôznych programov spoločenstva, sa tiež musia zaviazať že:
  1. budú viesť oddelené záznamy uvedené v odseku 2 (c) NK (ES) č. 2571/1997,
  2. budú spracovávať uvedené produkty postupne. Na žiadosť zainteresovanej strany agentúra môže však upustiť od tejto povinnosti, ak nejaké zariadenie vlastní priestory zabezpečujúce riadne oddelenie a označenie všetkých zásob masla, ktorých sa to týka.

Metodický postup a formuláre žiadostí nájdete tu: Metodický pokyn k NK (ES) č. 2571/97 zo dňa 15. decembra 1997 o predaji masla za znížené ceny a poskytovaní podpory pre smotanu, maslo a koncentrované maslo na výrobu pekárskych výrobkov, zmrzliny a iných potravín.
a na internetovej stránke www.land.gov.sk/apa a www.land.gov.sk

Bližšie informácie môžete získať na ústredí PPA, odbor regulácie trhu so živočíšnymi komoditami PPA, Bratislava, Trenčianska 55, č. tel. 02/ 582 43 291.

V Bratislave 3. 11. 2004

Ing. Vadim Haraj
generálny riaditeľ PPA

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)