PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

27-02-2008
VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O SCHVÁLENIE PODNIKOV VYRÁBAJÚCICH/ SPRACOVÁVAJÚCICH MASLO/ KONCENTROVANÉ MASLO/ SMOTANU/ URČENÉ NA POUŽITIE PRI VÝROBE CUKRÁRSKYCH VÝROBKOV, ZMRZLÍN A INÝCH POTRAVÍN PODĽA KAPITOLY II NARIADENIA KOMISIE (ES) č. 1898/2005


Pôdohospodárska platobná agentúra v nadväznosti na nariadenie Komisie (ES) č. 1898/2005, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o opatrenia na predaj smotany, masla a koncentrovaného masla na trhu Spoločenstva
 

vyzýva

uchádzačov (žiadateľov) na predkladanie žiadostí o schválenie podnikov vyrábajúcich/ spracovávajúcich maslo/ koncentrované maslo/ smotanu pre použitie pri výrobe cukrárskych výrobkov, zmrzlín a iných potravín podľa kapitoly II nariadenia komisie (ES) č. 1898/2005. Žiadosti možno doručiť osobne do podateľne Pôdohospodárskej platobnej agentúry, alebo poštou na adresu:

Pôdohospodárska platobná agentúra
Sekcia organizácie trhu
Odbor živočíšnych komodít
Dobrovičova 12
815 26  Bratislava

V zmysle článku 6 nariadenia Rady (ES) č. 1255/99 a článkov 12 a 13 nariadenia Komisie (ES) č. 1898/2005 môže byť schválenie udelené podnikom ktoré vyrábajú mliečny tuk a koncentrované maslo, spracovávajú intervenčné maslo na koncentrované maslo, pridávajú do intervenčného masla, masla, koncentrovaného masla alebo smotany značkovacie látky, prebaľujú koncentrované maslo, zapracovávajú intervenčné maslo a koncentrované maslo do medziproduktov a zapracovávajú intervenčné maslo, maslo, koncentrované maslo, medziprodukty a smotanu do konečných produktov iba pod podmienkou že:

a)    majú vhodnú technickú prevádzku
b)    boli schválené v súlade s článkom 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004;
c)    sú schopné spracovať alebo zapracovať najmenej päť ton masla za mesiac alebo za obdobie 30 dní, alebo 45 ton za obdobie 12 mesiacov, alebo ekvivalent koncentrovaného masla alebo smotany, alebo prípadne medziproduktov;
d)    predložia písomný záväzok, že spracujú alebo zapracujú množstvá uvedené v písmene c);
e)    majú budovy, v ktorých sa dajú prípadné zásoby nemaslového tuku oddelene skladovať a identifikovať;
f)    zaviažu sa, že budú viesť priebežné záznamy a sprievodné doklady o množstvách, zložení a dodávateľoch používaných tukov a o množstvách, zložení a obsahu maslového tuku v získaných produktoch a, s výnimkou podnikov predávajúcich konečné produkty na maloobchodnej úrovni, o dátume, ku ktorému produkty opustili podnik, a o menách a adresách ich vlastníkov, doložené objednávkovými a fakturačnými dokladmi;
g)    v prípade výroby mliečneho tuku určeného na použitie pri výrobe koncentrovaného masla sa zaviažu, že budú viesť predpísané záznamy, v ktorých budú uvedené použité množstvá masla a smotany a ich dodávateľ, množstvá získaného mliečneho tuku, označenie a dátum výroby a odsunu jednotlivých dávok, identifikovaných vo vzťahu k ich výrobnému programu podľa písmena h);
h)    zaviažu sa, že predložia platobnej agentúre svoj výrobný program pri každej ponuke uvedenej v článkoch 20 až 23 nariadenia Komisie (ES) č. 1898/2005 a svoj program na výrobu mliečneho tuku určeného na výrobu koncentrovaného masla;
i)    zaviažu sa, že predložia platobnej agentúre údaje o sebe podľa vzorov v prílohách VIII až XII nariadenia Komisie (ES) č. 1898/2005.
 

Metodický postup a formuláre žiadosti vrátane dodatkov nájdete tu.

Bližšie informácie môžete získať osobne na Pôdohospodárskej platobnej agentúre, sekcia organizácie trhu, odbor živočíšnych komodít, Dobrovičova 9, Bratislava 


Kontakt:

Ing. Andrea Markovičová
riaditeľka odboru živočíšnych komodít
tel.: (02)5727 7130
e-mail: andrea.markovicova@apa.sk

Ing. Andrea Hrdá
vedúca oddelenia pre mliečne výrobky, mäso a hydinu
tel.: (02)5727 7125
e-mail: andrea.hrda@apa.sk

Ing. Jaromír Krejčí
referent oddelenia pre mliečne výrobky, mäso a hydinu
tel.: (02)5727 7120
e-mail: jaromir.krejci@apa.sk

 
V Bratislave 27. 2. 2008

    Ing. Henrieta Kožárová      
    riaditeľka sekcie organizácie trhu

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)