PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Legislatíva ES a EÚ pre živočíšne komodity - 1. Opatrenie: „Prvonákupca mlieka“

17-07-2015
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1097/2014
zo 17. októbra 2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 479/2010 týkajúce sa oznámení členských štátov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov v platnom znení

Legislatíva ES a EÚ pre živočíšne komodity - 1. Opatrenie: „Prvonákupca mlieka“

17-07-2015
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013
zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 v platnom znení

Legislatíva ES a EÚ pre živočíšne komodity - 2. Opatrenie: Intervenčný nákup mliečnych výrobkov

03-03-2010
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1272/2009
z 11. decembra 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o nákup a predaj poľnohospodárskych výrobkov v rámci verejnej intervencie;
(Ú. v. EÚ L 349, 29.12.2009, s. 1 – 68)
25-11-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 1038/2009
z 19. októbra 2009, kotrým sa ustanovuje výnimka z nariadenia (ES) č. 1234/2007 (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov), pokiaľ ide o intervenčné obdobia pre maslo a sušené odtučnené mlieko v rokoch 2009 a 2010;
(Ú . v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1)

Legislatíva ES a EÚ pre živočíšne komodity - 2. Opatrenie: Intervenčný nákup mliečnych výrobkov

26-06-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 361/2008
zo 14. apríla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky
(platné od 1.7.2008)

Legislatíva ES a EÚ pre živočíšne komodity - 2. Opatrenie: Intervenčný nákup mliečnych výrobkov

16-01-2008
Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007
z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenia o jednotnej spoločnej organizácii trhov)
(OJ L 299, 16.11.2007, p. 1-149)

Legislatíva ES a EÚ pre živočíšne komodity - 2. Opatrenie: Intervenčný nákup mliečnych výrobkov

15-01-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 1913/2006
z 20. decembra 2006 , ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania poľnohospodárskeho menového systému pre euro v poľnohospodárstve a ktorým sa menia a dopĺňajú určité nariadenia
Ú. v. EÚ L 365, 21.12.2006, s. 52 – 63 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
14-12-2006
Nariadenie Komisie (ES) č. 2107/2005
z 21. decembra 2005, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 174/1999, (ES) č. 2771/1999, (ES) č. 2707/2000, (ES) č. 214/2001 a (ES) č. 1898/2005 v sektore mlieka
(Ú. v. EÚ L 337, 22.12.2005, s. 20-22)
02-02-2006
Nariadenie Rady (ES) č. 1787/2003
z 29.9.2003, ktoré mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1255/1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami
(Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 121-122) (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) SK.ES Kapitola 3 Zväzok 40 s. 389

Legislatíva ES a EÚ pre živočíšne komodity - 3. Opatrenie: „Organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov a medziodvetvovej organizácie v sektore mlieka a mliečnych výrobkov“

17-07-2015
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 880/2012
z 28. júna 2012, ktorým sa dopĺňa nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o nadnárodnú spoluprácu a zmluvné rokovania organizácií výrobcov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov
17-07-2015
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 511/2012
z 15. júna 2012 o oznámeniach týkajúcich sa organizácií výrobcov, medziodvetvových organizácií, zmluvných rokovaní a zmluvných vzťahov podľa nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 v sektore mlieka a mliečnych výrobkov
17-07-2015
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013
zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 v platnom znení

Legislatíva ES a EÚ pre živočíšne komodity - 4. Opatrenie: Intervenčný predaj mliečnych výrobkov

03-03-2010
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1272/2009
z 11. decembra 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o nákup a predaj poľnohospodárskych výrobkov v rámci verejnej intervencie;
(Ú. v. EÚ L 349, 29.12.2009, s. 1 – 68)

Legislatíva ES a EÚ pre živočíšne komodity - 4. Opatrenie: Intervenčný predaj mliečnych výrobkov

26-06-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 361/2008
zo 14. apríla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky
(platné od 1.7.2008)

Legislatíva ES a EÚ pre živočíšne komodity - 4. Opatrenie: Intervenčný predaj mliečnych výrobkov

27-03-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 1913/2006
z 20. decembra 2006 , ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania poľnohospodárskeho menového systému pre euro v poľnohospodárstve a ktorým sa menia a dopĺňajú určité nariadenia
Ú. v. EÚ L 365, 21.12.2006, s. 52 – 63 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legislatíva ES a EÚ pre živočíšne komodity - 4. Opatrenie: Intervenčný predaj mliečnych výrobkov

16-01-2008
Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007
z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenia o jednotnej spoločnej organizácii trhov)
(OJ L 299, 16.11.2007, p. 1-149)

Legislatíva ES a EÚ pre živočíšne komodity - 5. Opatrenie: Intervenčné skladovanie masla a SOM

03-03-2010
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1272/2009
z 11. decembra 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o nákup a predaj poľnohospodárskych výrobkov v rámci verejnej intervencie;
(Ú. v. EÚ L 349, 29.12.2009, s. 1 – 68)

Legislatíva ES a EÚ pre živočíšne komodity - 5. Opatrenie: Intervenčné skladovanie masla a SOM

26-06-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 361/2008
zo 14. apríla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky
(platné od 1.7.2008)

Legislatíva ES a EÚ pre živočíšne komodity - 5. Opatrenie: Intervenčné skladovanie masla a SOM

10-10-2007
Nariadenie Rady (ES) č. 1152/2007
z 26. septembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1255/1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami
(Ú. v. EÚ L 258, 4.10.2007, s. 3-5)
15-06-2007
Nariadenie Komisie (ES) č. 884/2006
z 21. júna 2006 o pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005, pokiaľ ide o financovanie intervenčných opatrení vo forme verejného skladovania Európskym poľnohospodárskym záručným fondom (EPZF) a zaúčtovanie operácií verejného skladovania platobnými agentúrami členských štátov
(Ú. v. EÚ L 171, 23.6.2006, s. 35-89)

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)