PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Legislatíva ES a EÚ pre živočíšne komodity - 5. Opatrenie: Intervenčné skladovanie masla a SOM

11-01-2007
Nariadenie Komisie (ES) č. 562/2005
z 5. apríla 2005, ktorým sa ustanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o výmeny oznamov medzi členskými štátmi a Komisiou v sektore mlieka a mliečnych výrobkov
(Ú. v. EÚ L 95, 14.4.2005, s. 11-41)

Legislatíva ES a EÚ pre živočíšne komodity - 6. Opatrenie: Súkromné skladovanie mliečnych výrobkov, Súkromné skladovanie masla

17-07-2015
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013
zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671)a

Legislatíva ES a EÚ pre živočíšne komodity - 6. Opatrenie: Súkromné skladovanie mliečnych výrobkov, Súkromné skladovanie masla

17-12-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 826/2008
z 20. augusta 2008, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá poskytovania pomoci Spoločenstva na súkromné skladovanie niektorých poľnohospodárskych výrobkov
(Ú. v. EÚ L 223, 21.8.2008, s. 3 – 22)

Legislatíva ES a EÚ pre živočíšne komodity - 7. Opatrenie : Podpora na školské mlieko

25-11-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 966/2009
z 15. októbra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č.657/2008, ktoré stanovuje pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č.1234/2007 o pomoci Spoločenstva pri poskytovaní mlieka a mliečnych výrobkov žiakom vo vzdelávacích inštitúciách (platné od 16.11.2009)
(Ú. v. EÚ L 271, 16.10.2009, s. 10 – 11)
24-09-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 657/2008
z 10. júla 2008 , ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o pomoc Spoločenstva pri poskytovaní mlieka a určitých mliečnych výrobkov žiakom vo vzdelávacích inštitúciách
(Ú. v. EÚ L 183, 11.7.2008, s. 17 – 26)

Legislatíva ES a EÚ pre živočíšne komodity - 7. Opatrenie : Podpora na školské mlieko

16-01-2008
Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007
z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenia o jednotnej spoločnej organizácii trhov)
(OJ L 299, 16.11.2007, p. 1-149)

Legislatíva ES a EÚ pre živočíšne komodity - 12. Opatrenie: Intervenčný nákup hovädzieho mäsa

17-07-2015
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2014
z 11. marca 2014 , ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, zábezpeky a používanie eura

Legislatíva ES a EÚ pre živočíšne komodity - 12. Opatrenie: Intervenčný nákup hovädzieho mäsa

17-07-2015
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1137/2014
z 27. októbra 2014 , ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, pokiaľ ide o manipuláciu s určitými vedľajšími jatočnými produktmi zo zvierat určenými na ľudskú spotrebu
17-07-2015
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 148/2014
zo 17. februára 2014 , ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1249/2008, pokiaľ ide o kategórie a triedy na zaznamenávanie trhových cien v sektore hovädzieho mäsa a pokiaľ ide o trhovú cenu jatočných tiel ošípaných

Legislatíva ES a EÚ pre živočíšne komodity - 12. Opatrenie: Intervenčný nákup hovädzieho mäsa

17-07-2015
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013
zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 v platnom znení

Legislatíva ES a EÚ pre živočíšne komodity - 13. Opatrenie : Intervenčný predaj hovädzieho mäsa

18-06-2008
zrušený

Legislatíva ES a EÚ pre živočíšne komodity - 14. Opatrenie: Intervenčné skladovanie hovädzieho mäsa

17-07-2015
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2014
z 11. marca 2014 , ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, zábezpeky a používanie eura

Legislatíva ES a EÚ pre živočíšne komodity - 14. Opatrenie: Intervenčné skladovanie hovädzieho mäsa

25-05-2010
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1272/2009
z 11. decembra 2009 , ktorým sa ustanovujú spolocné podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) c. 1234/2007, pokial ide o nákup a predaj polnohospodárskych výrobkov v rámci verejnej intervencie
(Ú. v. EÚ L 349, 29.12.2009, s. 1 – 68)

Legislatíva ES a EÚ pre živočíšne komodity - 14. Opatrenie: Intervenčné skladovanie hovädzieho mäsa

16-01-2008
Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007
z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenia o jednotnej spoločnej organizácii trhov)
(OJ L 299, 16.11.2007, p. 1-149)

Legislatíva ES a EÚ pre živočíšne komodity - 15. Opatrenie: Súkromné skladovanie bravčového mäsa, ovčieho, hovädzieho a kozieho mäsa

17-07-2015
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013
zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671)a

Legislatíva ES a EÚ pre živočíšne komodity - 15. Opatrenie: Súkromné skladovanie bravčového mäsa, ovčieho, hovädzieho a kozieho mäsa

17-12-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 826/2008
z 20. augusta 2008, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá poskytovania pomoci Spoločenstva na súkromné skladovanie niektorých poľnohospodárskych výrobkov
(Ú. v. EÚ L 223, 21.8.2008, s. 3 – 22)

Legislatíva ES a EÚ pre živočíšne komodity - 15. Opatrenie: Súkromné skladovanie bravčového mäsa, ovčieho, hovädzieho a kozieho mäsa

27-01-2005
Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004
z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu
Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55 – 205 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku: Kapitola 3 Zväzok 45 S. 14 – 74

Legislatíva ES a EÚ pre živočíšne komodity - 17. Opatrenie: Poskytovanie podpory na opatrenia na zlepšenie všeobecných podmienok pre produkciu a obchodovanie s včelárskymi produktmi

17-07-2015
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013
zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671)a

Legislatíva ES a EÚ pre živočíšne komodity - 17. Opatrenie: Poskytovanie podpory na opatrenia na zlepšenie všeobecných podmienok pre produkciu a obchodovanie s včelárskymi produktmi

03-05-2007
Nariadenie Komisie (ES) č. 917/2004
z 29. apríla 2004 o podrobných pravidlách vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 797/2004 o opatreniach na zlepšenie všeobecných podmienok pre výrobu a obchodovanie s včelárskymi výrobkami
(Ú. v. EÚ L 163, 30.4.2004, s. 83-87) (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 46 s. 250 - 254

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)