PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Legislatíva ES a EÚ pre rastlinné komodity - zemiakový škrob - Platby pre pestovateľov zemiakov a výrobné prémie pre výrobcov zemiakového škrobu

25-02-2010
Nariadenie Komisie (ES) č. 571/2009
z 30. júna 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o stanovenie systému kvót pri výrobe zemiakového škrobu
(Ú. v. EÚ L 171, 1.7.2009, s. 6–16)

Legislatíva ES a EÚ pre rastlinné komodity - zemiakový škrob - Platby pre pestovateľov zemiakov a výrobné prémie pre výrobcov zemiakového škrobu

25-05-2009
Nariadenie Rady (ES) č. 72/2009
z 19. januára 2009 o úpravách spoločnej poľnohospodárskej politiky zmenením a doplnením nariadení (ES) č. 247/2006, (ES) č. 320/2006, (ES) č. 1405/2006, (ES) č. 1234/2007, (ES) č. 3/2008 a (ES) č. 479/2008 a zrušením nariadení (EHS) č. 1883/78, (EHS) č. 1254/89, (EHS) č. 2247/89, (EHS) č. 2055/93, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 2596/97, (ES) č. 1182/2005 a (ES) č. 315/2007
(Ú. v. EÚ L 30, 31.1.2009, s. 1 – 15)

Legislatíva ES a EÚ pre rastlinné komodity - zemiakový škrob - Platby pre pestovateľov zemiakov a výrobné prémie pre výrobcov zemiakového škrobu

16-01-2008
Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007
z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenia o jednotnej spoločnej organizácii trhov)
(OJ L 299, 16.11.2007, p. 1-149)
(Účinné od 1. 7. 2008)

Legislatíva ES a EÚ pre rastlinné komodity - zemiakový škrob - Platby pre pestovateľov zemiakov a výrobné prémie pre výrobcov zemiakového škrobu

08-01-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 216/2004
zo 6. februára 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1722/93 o ustanovení vykonávacích pravidiel k nariadeniam Rady (EHS) č. 1766/92 a (EHS) č. 1418/76, ktoré sa týkajú výrobných náhrad v odvetví obilnín a ryže
Ú. v. EÚ L 36, 7.2.2004, s. 13 – 14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
SK.ES Kapitola 3 Zväzok 42 S. 387

Legislatíva ES a EÚ pre rastlinné komodity - zemiakový škrob - Výrobné náhrady /škrob/ v odvetví obilnín a ryže

08-07-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 491/2008
z 3. júna 2008 , ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 týkajúce sa výrobných náhrad v sektore obilnín
(Ú. v. EÚ L 144, 4.6.2008, s. 3 – 13)
(Účinné od 1. 7. 2008)

Legislatíva ES a EÚ pre rastlinné komodity - zemiakový škrob - Výrobné náhrady /škrob/ v odvetví obilnín a ryže

16-01-2008
Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007
z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenia o jednotnej spoločnej organizácii trhov)
(OJ L 299, 16.11.2007, p. 1-149)
(Účinné od 1. 7. 2008)

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)