PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Legislatíva ES a EÚ pre rastlinné komodity - ovocie a zelenina - Program „Školské ovocie“

24-11-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 288/2009
zo 7. apríla 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o pomoc Spoločenstva pri poskytovaní ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a výrobkov z banánov deťom vo vzdelávacích zariadeniach v rámci programu podpory konzumácie ovocia v školách,
(Ú. v. EÚ L 94, 8.4.2009, s. 38 – 47)

Legislatíva ES a EÚ pre rastlinné komodity - ovocie a zelenina - Program „Školské ovocie“

16-01-2008
Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007
z 22. októbra 2007, o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) v znení neskorších predpisov,
(Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1 – 149)

Legislatíva ES a EÚ pre rastlinné komodity - víno - Použitie zahusteného hroznového muštu

25-02-2010
Nariadenie Rady (ES) č. 491/2009
z 25. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov)
(Ú. v. EÚ L 154, 17.6.2009, s. 1 – 56)
(platnosť od 1. augusta 2009)

Legislatíva ES a EÚ pre rastlinné komodity - víno - Použitie zahusteného hroznového muštu

04-07-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 555/2008
z 27. júna 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o podporné programy, obchod s tretími krajinami, výrobný potenciál a kontroly vo vinárskom sektore
(Ú. v. EÚ L 170, 30.6.2008, s. 1 – 80)
(Účinné od 1. 8. 2008)

Legislatíva ES a EÚ pre rastlinné komodity - víno - Použitie zahusteného hroznového muštu

16-01-2008
Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007
z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenia o jednotnej spoločnej organizácii trhov)
(OJ L 299, 16.11.2007, p. 1-149)
(Účinné od 1. 7. 2008)

Legislatíva ES a EÚ pre rastlinné komodity - víno - Podpora na reštrukturalizáciu vinohradu

24-11-2009
Nariadenie Rady (ES) č. 491/2009
z 25. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov)
(Ú. v. EÚ L 154, 17.6.2009, s. 1 – 56)
(platnosť od 1. augusta 2009)

Legislatíva ES a EÚ pre rastlinné komodity - víno - Podpora na reštrukturalizáciu vinohradu

25-05-2009
Nariadenie Rady (ES) č. 73/2009
z 19. januára 2009 , ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003
(Ú. v. EÚ L 30, 31.1.2009, s. 16 – 99)

Legislatíva ES a EÚ pre rastlinné komodity - víno - Podpora na reštrukturalizáciu vinohradu

04-07-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 555/2008
z 27. júna 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o podporné programy, obchod s tretími krajinami, výrobný potenciál a kontroly vo vinárskom sektore
(Ú. v. EÚ L 170, 30.6.2008, s. 1 – 80)
(Účinné od 1. 8. 2008)

Legislatíva ES a EÚ pre rastlinné komodity - víno - Podpora na reštrukturalizáciu vinohradu

16-01-2008
Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007
z 22. októbra 2007, o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) v znení neskorších predpisov,
(Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1 – 149)

Legislatíva ES a EÚ pre rastlinné komodity - víno - Propagácia na trhoch tretích krajín

25-02-2010
Nariadenie Rady (ES) č. 491/2009
z 25. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov)
(Ú. v. EÚ L 154, 17.6.2009, s. 1 – 56)
(platnosť od 1. augusta 2009)

Legislatíva ES a EÚ pre rastlinné komodity - víno - Propagácia na trhoch tretích krajín

24-09-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 555/2008
z 27. júna 2008, ktorými sa ustanovujú podrobné pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 479/2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o podporné programy, obchod s tretími krajinami, výrobný potenciál a kontroly vo vinárskom sektore
(platné od 01. 08. 2008)
(Ú. V. EÚ L 170, 30. 6. 2008, s. 1 - 80 )

Legislatíva ES a EÚ pre rastlinné komodity - víno - Propagácia na trhoch tretích krajín

16-01-2008
Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007
z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenia o jednotnej spoločnej organizácii trhov)
(OJ L 299, 16.11.2007, p. 1-149)
(Účinné od 1. 7. 2008)
25-02-2010
Nariadenie Rady (ES) č. 491/2009
z 25. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov)
(Ú. v. EÚ L 154, 17.6.2009, s. 1 – 56)
(platnosť od 1. augusta 2009)

Legislatíva ES a EÚ pre rastlinné komodity - víno - Poistenie úrody

24-09-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 555/2008
z 27. júna 2008, ktorými sa ustanovujú podrobné pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 479/2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o podporné programy, obchod s tretími krajinami, výrobný potenciál a kontroly vo vinárskom sektore
(platné od 01. 08. 2008)
(Ú. V. EÚ L 170, 30. 6. 2008, s. 1 - 80 )

Legislatíva ES a EÚ pre rastlinné komodity - víno - Poistenie úrody

16-01-2008
Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007
z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenia o jednotnej spoločnej organizácii trhov)
(OJ L 299, 16.11.2007, p. 1-149)
(Účinné od 1. 7. 2008)
25-02-2010
Nariadenie Rady (ES) č. 491/2009
z 25. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov)
(Ú. v. EÚ L 154, 17.6.2009, s. 1 – 56)
(platnosť od 1. augusta 2009)

Legislatíva ES a EÚ pre rastlinné komodity - víno - Investície do podnikov

24-09-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 555/2008
z 27. júna 2008, ktorými sa ustanovujú podrobné pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 479/2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o podporné programy, obchod s tretími krajinami, výrobný potenciál a kontroly vo vinárskom sektore
(platné od 01. 08. 2008)
(Ú. V. EÚ L 170, 30. 6. 2008, s. 1 - 80 )

Legislatíva ES a EÚ pre rastlinné komodity - víno - Investície do podnikov

16-01-2008
Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007
z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenia o jednotnej spoločnej organizácii trhov)
(OJ L 299, 16.11.2007, p. 1-149)
(Účinné od 1. 7. 2008)
25-02-2010
Nariadenie Rady (ES) č. 491/2009
z 25. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov)
(Ú. v. EÚ L 154, 17.6.2009, s. 1 – 56)
(platnosť od 1. augusta 2009)

Legislatíva ES a EÚ pre rastlinné komodity - víno - Podpora za trvalé ukončenie výsadby vinohradov

25-05-2009
Nariadenie Rady (ES) č. 73/2009
z 19. januára 2009 , ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003
(Ú. v. EÚ L 30, 31.1.2009, s. 16 – 99)

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)