04.11.2016

Administrovanie licenčného systému od 06.11.2016


Vstupom SR do EÚ sa obchodovanie v podmienkach SR riadi v zmysle platnej legislatívy Spoločenstva.

Licencie sú v zmysle nariadení EÚ potrebné pre dovoz a vývoz určitých komodít trhového poriadku do resp. z tretích krajín, s výnimkou prípadov množstiev, na ktoré nie je potrebná licencia.

Licencia oprávňuje a zaväzuje držiteľa licencie, aby v rámci lehoty jej platnosti vyviezol alebo doviezol uvedené množstvo označenej komodity. Platnosť licencií v sektore konkrétnych komodít je uvedená v jednotlivých nariadeniach EÚ.

Udelené licencie a výpis licencie ako aj v nich uvedené údaje a poznámky orgánov členského štátu majú v každom inom členskom štáte rovnaký právny účinok ako licencie a výpis z licencie vystavené orgánmi týchto členských štátov ako aj nimi uvedené údaje a poznámky.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev