Oznámenie o zverejňovaní koeficientov krátenia

(2017/C 446/03)

Podľa článku 188 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 (1), ktoré bolo zmenené článkom 4 ods. 19 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2393 (2), Komisia od 1. januára 2018 zverejňuje na webovom sídle EUROPA výsledné dovozné a vývozné colné kvóty pridelené na základe žiadostí, ktoré Komisii oznámili členské štáty. Uverejnením oznámenia na webovom sídle EUROPA sa nahrádza prijatie a uverejnenie vykonávacích aktov v sérii L Úradného vestníka Európskej únie na rovnaké účely od 1. januára 2018.

Tieto výsledky sú vypočítané s použitím dostupného množstva colnej kvóty a množstva, o ktoré žiadali hospodárske subjekty a ktoré oznámili orgány členských štátov Komisii.

Oznámenia uverejnené na webovom sídle EUROPA môžu zahŕňať aj zamietnutie žiadostí, pozastavenie podávania žiadostí alebo zrušenie pozastavenia podávania žiadostí.

Členské štáty vydávajú dovozné licencie na množstvá, ktoré sú predmetom žiadostí v rámci dovozných alebo vývozných colných kvót, pri uplatnení príslušných prideľovacích koeficientov po tom, čo ich zverejnila Komisia.

 

Prideľovacie koeficienty pre dovozné/vývozné colné kvóty sú k dispozícii na nasledujúcich stránkach:

 

https://ec.europa.eu/agriculture/index_en

https://ec.europa.eu/agriculture/tariff-rate-quotas-trqs_en

https://ec.europa.eu/agriculture/markets_en

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev