29.04.2016

Oznámenie pre všetkých držiteľov dovozných a vývozných licencií

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje všetkým držiteľom dovozných a vývozných licencií, že od 01.05.2016 všetky colné správy členských štátov EÚ, ukončujú používanie kontrolných formulárov T5, ktoré slúžili ako doklad o tom, že tovar opustil colné územie EÚ.

Kontrolné formuláre T5 vydané do 30.04.2016 je potrebné doručiť spolu s ostatnými dokladmi potrebnými k uvoľneniu zábezpeky  na PPA, spôsobom ako doteraz.

Od 01.05.2016 budú príslušné colné orgány prideľovať colným vyhláseniam alebo oznámeniam hlavné referenčné číslo „MRN“. PPA si bude kontrolovať plnenie záväzku vyvážať na základe podmienok definovaných v aktuálne platnej legislatíve, s tým rozdielom, že údaje z elektronického colného vyhlásenia „MRN“ budú priamo overované z databázy colnej správy.

Sekcia organizácie trhu - odbor trhových mechanizmov

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev