24.08.2016

Upozornenie pre dovozcov a vývozcov

 

Upozorňujeme držiteľov dovozných a vývozných licencií na správne vypisovanie colných vyhlásení a to nasledovným spôsobom:

  1. V odseku 44 dovozného alebo vývozného colného vyhlásenia má držiteľ licencie uviesť číslo licencie z odseku 25 licencie AGRIM alebo z odseku 23 licencie AGREX, tzn. číslo, pod ktorým vydala licenciu vydávajúca agentúra;  držiteľ neuvádza  číslo z odseku 2 licencie (sériové číslo formulára).
  1. Pri odpisovaní množstva dovezeného/vyvezeného tovaru uvedie colník do stĺpca 31 na zadnej strane licencie hlavné referenčné číslo operácie/referenčné prepravné číslo (MRN), ktoré je uvedené v odseku A sprievodného dokumentu pri dovoze/vývoze; uvedenie evidenčného čísla colného vyhlásenia nie je postačujúce.

Dňa 11. júla 2016 sa na všetkých pobočkách colných úradov príslušných pre dovoz tovaru začala prevádzka nového APV DS eDovoz  za účelom elektronického spracúvania colných vyhlásení pri dovoze tovaru. Týmto dátumom sa zároveň začína prechodné obdobie pre obchodníkov, v ktorom sa budú môcť pripojiť k APV DS eDovoz. Z uvedeného dôvodu sa uvádza MRN  do stĺpca 31 na zadnej strane licencie iba v prípade predloženia elektronického colného vyhlásenia, v ostatných prípadoch je až do ukončenia prechodného obdobia uvedenie evidenčného čísla colného vyhlásenia  postačujúce.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev