Aktuality

01.12.2008

Päť rokov od založenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA)

Jediná agentúra v Slovenskej republike akreditovaná na administráciu finančných prostriedkov zo spoločného európskeho rozpočtu dovŕšila päťročnicu. Pôdohospodárska platobná agentúra bola založená 1. decembra 2003 zákonom 473/2003 Z. z. ako nástupnícka organizácia Agentúry SAPARD, Intervenčnej poľnohospodárskej agentúry, regionálnych odborov Ministerstva pôdohospodárstva SR a sekcie pôdohospodárskej platobnej agentúry MP SR.
viac informácií
28.11.2008

Oznámenie PPA č. 21 zo dňa 28. novembra 2008

PPA oznamuje žiadateľom, že na základe požiadaviek Ministerstva pôdohospodárstva SR, zo dňa 24. novembra 2008, dopĺňa a upravuje text v Príručke...
viac informácií
24.11.2008

Oznámenie

PPA, o vydaní Metodického postupu o podmienkach schvaľovania prvých spracovateľov a prechodné opatrenie pre skupiny výrobcov, organizácie výrobcov a jednotlivých žiadateľov pestujúcich rajčiaky a príloh
13.11.2008

Oznámenie

PPA oznamuje konečným prijímateľom, ktorí majú uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, alebo ktorí uzatvoria Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku do 31.12.2008 a ...
viac informácií
13.11.2008

Oznámenie

07.11.2008

Oznámenie o zrušení „Oznámenia PPA č. 19 zo dňa 05. novembra 2008“

PPA oznamuje žiadateľom, že zrušila „Oznámenie PPA č. 19 zo dňa 05. novembra 2008“...
viac informácií
05.11.2008

Oznámenie PPA č. 19 zo dňa 05. novembra 2008

PPA oznamuje žiadateľom o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky Ministerstva pôdohospodárstva SR pozastavuje prijímanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok ...
viac informácií
05.11.2008

Oznámenie zo dňa 5. 11. 2008

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že ku dňu 5. 11. 2008 má uzatvorené zmluvy ...
viac informácií
31.10.2008

Oznámenie

PPA oznamuje, že v časti Sekcia organizácie trhu - Rastlinné komodity uverejnila Metodický postup pre žiadateľov o predbežné uznanie skupín výrobcov a financovanie akčných plánov a prílohy.
30.10.2008

Oznámenie zo dňa 28. 10. 2008

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že ku dňu 28. 10. 2008 má uzatvorené zmluvy o spolupráci pri spolufinancovaní projektov s nasledovnými bankami a finančnými inštitúciami...
viac informácií

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev