PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

30-08-2005
Nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005
z 21.júna 2005 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky
Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1 - 25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
20-07-2005
Nariadenie Komisie (ES) č.1044/2005
zo 4. júla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č.2808/98, pokiaľ ide o stanovenie rozhodujúcej skutočnosti výmenného kurzu pre pomoci, ktoré patria do pôsobnosti nariadenia(ES) š.1782/2003 a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č.1973/2004
Ú. v. EÚ L 172, 5.7.2005, s. 76 - 77 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
05-07-2005
Nariadenie Komisie (ES) č.436/2005
zo 17. marca 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 796/2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č.10782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov
Ú. v. EÚ L 72, 18.3.2005, s. 4 - 5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
09-05-2005
Nariadenie Komisie (ES) č. 394/2005
z 8. marca 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 795/2004, ktorým sa ustanovujú podrobné predpisy na vykonávanie schémy jednotných platieb ustanovenej v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné predpisy pre schémy priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a určité podporné schémy pre poľnohospodárov, ktorým sa ustanovuje odchýlka od nariadenia (ES) č. 1782/2003
(Ú. v. EÚ L 63, 10.3.2005, s. 17 – 19)
07-05-2005
Nariadenie Komisie (ES) č. 118/2005
z 26. januára 2005, ktorým sa mení a dopĺňa príloha VIII k nariadeniu Rady (ES) č. 1782/2003 a ktorým sa stanovujú rozpočtové stropy pre čiastočné alebo nepovinné uplatňovanie režimu jednotnej platby a ročné finančné rámce pre systém jednotnej platby na plochu, stanovené v uvedenom nariadení
(Ú. v. EÚ L 24, 27.1.2005, s. 15 – 21)
03-05-2005
Nariadenie Rady (ES) č. 2217/2004
z 22. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č.1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a nariadenie (ES) č. 1788/2003 stanovujúce poplatky v sektore mlieka a mliečnych výrobkov
Ú. v. EÚ L 375, 23.12.2004, s. 1 - 3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
12-04-2005
Nariadenie Komisie (ES) č. 1540/2004
z 27. augusta 2004, ktoré udeľuje výnimku z nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 týkajúcu sa začiatku obdobia určitých platieb
( Ú. v. EÚ L 279, 28.8.2004, s. 11 – 11)
20-10-2004
Nariadenie Komisie (ES) č. 1117/2004
zo 16. júna 2004, ktorým sa stanovuje výmenný kurz uplatniteľný v roku 2004 na určitú priamu pomoc a opatrenia štrukturálnej alebo environmentálnej povahy v Českej republike, v Estónsku, na Cypre, v Lotyšsku, v Litve, v Maďarsku, na Malte, v Poľsku, v Slovinsku a na Slovensku
Ú. v. EÚ L 217, 17.6.2004, s. 8 - 9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
18-10-2004
Nariadenie Rady (ES) č. 864/2004
z 29. apríla 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003 ustanovujúce spoločné pravidlá pre schémy priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a určité podporné schémy pre poľnohospodárov a ktorým sa spomínané nariadenie upravuje z dôvodu pristúpenia Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska do Európskej únie
(Ú. v. EÚ L 161, 30.4.2004, s. 48 – 96)
15-10-2004
Nariadenie Rady (ES) č. 21/2004
zo 17. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje systém na identifikáciu a registráciu oviec a kôz a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003 a smernice 92/102/EHS a 64/432/EHS
( Ú. v. EÚ L002, 7.1.2003, s. 22 – 24)
13-10-2004
Nariadenie Rady (ES) č. 1257/1999
zo 17. mája 1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) a ktorým sa menia a rušia niektoré nariadenia
Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 80 - 102 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 25 S. 391 - 413

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)