PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

26-05-2010
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 108/2010
z 8. februára 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1974/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)
(Ú. v. EÚ L 36, 9.2.2010, s. 4 – 6)
(Účinnosť: 16.02.2010)
26-05-2010
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 146/2010
z 23. februára 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 1122/2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o krížové plnenie, moduláciu a integrovaný správny a kontrolný systém v rámci schém priamej podpory
pre poľnohospodárov ustanovených uvedeným nariadením, ako aj podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o krížové plnenie v rámci schémy podpory ustanovenej pre odvetvie vinohradníctva a vinárstva
(Ú. v. EÚ L 47, 24.2. 2010, s. 1-3)
(Účinnosť: od 2.3.2010, uplatňuje sa na žiadosti o podporu týkajúce sa hospodárskych rokov alebo prémiových období začínajúcich od 1. januára 2010.)
22-01-2010
Nariadenie Rady (ES) č. 1250/2009
z 30. novembra 2009 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 73/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov
(Ú. v. EÚ L 338, 19.12.2009, s. 1 – 4)
(účinnosť: 1.1.2009 a 22.12.2009)
15-01-2010
Nariadenie Rady (ES) č. 1128/2009
z 20. novembra 2009 , ktorým sa zrušujú určité obsolentné právne akty Rady v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky
(Ú. v. EÚ L 310, 25.11.2009, s. 1 – 2)
(účinnosť: 28.11.2009)
12-01-2010
Nariadenie komisie (ES) č. 1122/2009
z 30. novembra 2009 , ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o krížové plnenie, moduláciu a integrovaný správny a kontrolný systém v rámci schém priamej podpory pre poľnohospodárov ustanovených uvedeným nariadením, ako aj podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o krížové plnenie v rámci schémy podpory ustanovenej pre odvetvie vinohradníctva a vinárstva
(Ú. v. EÚ L 316, 2.12.2009, s. 65 – 112)
(účinnosť: 9.12.2009 a 1.1.2010)
18-12-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 1121/2009
z 29. októbra 2009 , ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o režimy podpory pre poľnohospodárov ustanovené v hlavách IV a V
(Ú. v. EÚ L 316, 2.12.2009, s. 27 – 64 )
(účinnosť: 9.12.2009 a 1.1.2010)
15-12-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 1120/2009
z 29. októbra 2009 , ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie režimu jednotnej platby ustanoveného v hlave III nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov
(Ú. v. EÚ L 316, 2.12.2009, s. 1 – 26)
(účinnosť: 9.12.2009 a 1.1.2010)
10-12-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 1092/2009
z 13. novembra 2009 , ktorým sa stanovuje jednotné akceptované percento súm, ktoré členské štáty oznamujú Komisii v súvislosti so žiadosťami o prémiu za vyklčovanie na vinársky rok 2009/2010
(Ú. v. EÚ L 299, 14.11.2009, s. 8 – 9)
(účinnosť: 1.8.2009 a 15.11.2009) (platnosť do 31.7.2010)
02-12-2009
Rozhodnutie Komisie (ES) č. 781
z 22. októbra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa ozhodnutie 2009/379/ES, ktorým sa podľa nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, (ES) č. 378/2007, (ES) č. 79/2008 a (ES) č. 73/2009 stanovujú sumy, ktoré sa poskytujú EPFRV a sumy, ktoré sú k dispozícii na výdavky pre fond EPZF
(Ú. v. EÚ L 278, 23.10.2009, s. 60 – 61)
02-11-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 889/2009
z 25. septembra 2009 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 a ktorým sa na rok 2009 stanovujú rozpočtové stropy pre čiastočné alebo nepovinné uplatňovanie režimu jednotnej platby ustanovené nariadením Rady (ES) č. 1782/2003, ročné finančné rámce pre režim jednotnej platby na plochu a rozpočtové stropy uplatniteľné na prechodné platby na ovocie a zeleninu a na poskytovanie osobitnej podpory ustanovené v nariadení (ES) č. 73/2009
(Ú. v. EÚ L 254, 26.9.2009, s. 73 – 79)
30-08-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 691/2009
z 30. júla 2009, ktorým sa ustanovujú preddavky, ktoré sa majú vyplatiť od 16. októbra 2009 na prémie na mliečne výrobky a dodatočné platby, platby na plochu pre plodiny na ornej pôde, priame platby v rámci opatrení zavedených v programoch POSEI a programoch pre Egejské ostrovy, režim jednotnej platby, osobitnú platbu na ryžu, prémiu na bielkovinové plodiny, prémie na ovčie a kozie mäso, platby na hovädzie a teľacie mäso a schému jednotnej platby na plochu
(Ú. v. EÚ L 199, 31.7.2009, s. 7 – 9 )
27-08-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 612/2009
zo 7. júla 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá uplatňovania vývozných náhrad za poľnohospodárske výrobky (prepracované znenie)
(Ú. v. EÚ L 186, 17.7.2009, s. 1 – 58 )
25-08-2009
2009/545/ES: Rozhodnutie Komisie
zo 7. júla 2009, ktorým sa stanovuje ročné rozčlenenie sumy podľa členských štátov v zmysle článku 69 ods. 2a nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/636/ES [oznámené pod číslom K(2009) 5307]
(Ú. v. EÚ L 181, 14.7.2009, s. 49 – 52 )
21-08-2009
Rozhodnutie Komisie č. 444
z 10. júna 2009 o určení pridelenia súm vyplývajúcich z modulácie ustanovenej v článkoch 7 a 10 nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 na roky 2009 až 2012 členským štátom [oznámené pod číslom K(2009) 4375]
(Ú. v. EÚ L 148, 11.6.2009, s. 29 – 32)
19-08-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 482/2009
z 8. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1974/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a nariadenie (ES) č. 883/2006 o podrobných podmienkach uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005, pokiaľ ide o vedenie účtov platobných agentúr, vyhlásenia o výdavkoch a príjmoch a podmienky úhrady výdavkov z fondov EPZF a EPFRV
(Ú. v. EÚ L 145, 10.6.2009, s. 17 – 22)
18-08-2009
Rozhodnutie Komisie č. 379
z 11. mája 2009, ktorým sa podľa nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, (ES) č. 378/2007, (ES) č. 479/2008 a (ES) č. 73/2009 stanovujú sumy, ktoré sa poskytujú EPFRV a sumy, ktoré sú k dispozícii na výdavky pre fond EPZF
(Ú. v. EÚ L 117, 12.5.2009, s. 10)
15-08-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 363/2009
zo 4. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1974/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)
(Ú. v. EÚ L 111, 5.5.2009, s. 5)
10-08-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 73/2009
z 19. januára 2009, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľno-hospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003
(Ú. v. EÚ L 30, 31.1.2009, s. 16 – 99, uplatňuje sa od 1.1.2009 okrem čl. 149 a - c)
03-02-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 1302/2008
zo 17. decembra 2008 o centrálnej databáze vylúčených subjektov
(Ú.v. EÚ L 344, 20.12.2008, s. 12)
01-02-2009
Rozhodnutie Komisie (ES) č. 960
z 8. decembra 2008, ktorým sa z financovania Spoločenstvom vylučujú niektoré výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) a v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) [oznámené pod číslom K(2008) 7820]
(Ú. v. EÚ L 340, 19.12.2008, s. 99)

DO POZORNOSTI

PPA o ukončení konferencie Pantha Rei, ktorá sa konala v Bratislave dňa 10.10. – 12.10.2012
(Vystavené dňa 12-10-2012)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorí predložili Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre opatrenie 1.1, číslo výzvy: 2012/PRV/20 a pre opatrenie 1.2, číslo výzvy: 2012/PRV/21, že v časti Povinné prílohy projektu dokladané na základe Výzvy PPA v bode 8 sa upravuje text ...
(Vystavené dňa 23-08-2012)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorí majú uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, že vykonala na webovom sídle PPA aktualizáciu nasledovných dokumentov...
(Vystavené dňa 12-03-2012)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán k 1. 4. 2011 opätovne udeľuje plnú akreditáciu Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA).
(Vystavené dňa 01-04-2011)
Zmena RP
PPA opätovne oznamuje žiadateľom, že po zrušení regionálneho pracoviska (RP) Bratislava nepatria okresy Bratislava I.-V., Malacky, Pezinok, Senec, Skalica, Senica do pôsobnosti ústredia PPA, ale do pôsobnosti RP Trnava
(Vystavené dňa 04-01-2011)