Legislatíva SR

obilniny - intervenčný nákup, predaj a skladovanie obilnín

09.06.2016

Zákon č. 144/1998 Z. z.

o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších právnych predpisov, v znení neskorších predpisov

09.06.2016

Zákon č. 543/2007 Z. z.

o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka, v znení neskorších predpisov

09.06.2016

Zákon č. 513/1991 Zb.

Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov

víno - reštrukturalizácia vinohradov

09.06.2016

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 63/2015 Z. z.

o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom

09.06.2016

Zákon č. 357/2015 Z. z.

o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

09.06.2016

Zákon č. 523/2004 Z. z.

o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov

09.06.2016

Zákon č. 25/2006 Z. z.

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

09.06.2016

Zákon č. 394/2012 Z. z.

o obmedzení platieb v hotovosti

09.06.2016

Zákon č. 431/2002 Z. z.

o účtovníctve v znení neskorších predpisov

09.06.2016

Zákon č. 71/1967 Zb.

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev