Aktuality

23.02.2023

UPOZORNENIE

V prípade, že elektronickú žiadosť podpisuje splnomocnená osoba, je potrebné aby splnomocniteľ disponoval občianskym preukazom s elektronickým čipom, v opačnom prípade žiadosť nemusí byť prijatá správne, resp. splnomocnenie musí byť v origináli v elektronickej podobe podpísané KEP štatutárnym zástupcom, resp. zaručene konvertované z listinnej do elektronickej podoby (kvalifikovaný elektronický podpis).
viac informácií
17.02.2023

PPA PRIJÍMA ŽIADOSTI O DOPLNKOVÚ PLATBU NA DOBYTČIE JEDNOTKY – PRÁVNICKÉ OSOBY TO MUSIA UROBIŤ ELEKTRONICKY.

Bratislava, 17. februára 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) od dnešného dňa prijíma žiadosti o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky na rok 2023.
Termín predkladania žiadostí je od 17. februára 2023 do 28. februára 2023.
viac informácií
16.02.2023

Zverejnenie formulárov k predkladaniu žiadostí o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky pre rok 2023 vo formáte PDF

Pôdohospodárska platobná agentúra pripravila formuláre k výzve na predkladanie žiadostí o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky pre r. 2023 aj vo formáte PDF. Žiadatelia, ktorí majú staršie verzie MS Office, alebo disponujú len voľne dostupným Office, môžu korektne vytlačiť a prípadne aj elektronicky vyplniť tieto formuláre
viac informácií
16.02.2023

Výzva na doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky pre rok 2023

Pôdohospodárska platobná agentúra ako orgán štátnej správy oznamuje podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v zn. n. p. žiadateľom možnosť predkladania žiadosti o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky pre rok 2023
viac informácií
06.02.2023

PPA SPĹŇA VŠETKY PODMIENKY KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI A ZA JEJ ZÁKLAD POVAŽUJE PREVENCIU.

Bratislava, 6. februára 2023: Vedenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) si uvedomuje, že kybernetická a informačná bezpečnosť je nielen celospoločenským, ale aj globálnym problémom a vníma ju ako kľúčovú oblasť pre zaistenie kontinuity činnosti agentúry. Kontroly a audity, ktoré v tejto oblasti uskutočnili v agentúre aj externé autority, potvrdili, že systém je nastavený dobre.
viac informácií
06.02.2023

Oznámenie pre verejných obstarávateľov

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje prijímateľom, že verejní obstarávatelia sú v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní č. 395/2021 Z. z. od 01. februára 2023 povinní pri podlimitných zákazkách a vymedzených zákazkách s nízkou hodnotou používať informačný systém Elektronická platforma (tiež ako EPVO alebo aj eplatforma), ktorý poskytuje verejným obstarávateľom a obstarávateľom, uchádzačom a záujemcom aplikačné programové vybavenie na realizáciu procesov verejného obstarávania. V súvislosti s uvedeným je dôležité dodať, že podľa § 187l ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní č. 395/2021 Z. z. sa v prípade verejného obstarávania vyhláseného alebo preukázateľne začatého do 31. januára 2023 takáto povinnosť nevyžaduje.
viac informácií
30.01.2023

PPA UPOZORŇUJE NA PRAKTIKY POCHYBNÝCH „VYBAVOVAČOV“.

Bratislava, 30. januára 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) upozorňuje, že pre úspešné získanie dotácie alebo podpory, nie potrebné reagovať na ponuky osôb alebo firiem, ktoré sľubujú, že za finančnú odplatu zariadia, aby žiadosť bola vyplatená.
viac informácií
27.01.2023

Výzva č. 64/PRV/2023

PPA oznamuje, že zverejnila výzvu č. 64/PRV/2023 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2022 pre:
viac informácií
26.01.2023

PPA POKRAČUJE VO VYPLÁCANÍ PLATIEB – TAKMER 80% ROZHODNUTÍ UŽ POSLALA POĽNOHOSPODÁROM

Bratislava, 26. januára 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) pokračuje vo vyplácaní priamych podpôr za rok 2022. Takmer 80% rozhodnutí už zaslala žiadateľom, ktorí peniaze následne dostávajú na účty.
viac informácií
24.01.2023

Štandardná stupnica jednotkových nákladov pre oprávnené činnosti v rámci podopatrenia 8.3, 8.4 a 8.5 PRV SR 2014 - 2022

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje potencionálnym žiadateľom, že aktualizovala Štandardnú stupnicu jednotkových nákladov pre výzvu č. 61/PRV/2022 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre podopatrenie 8.4 – Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami.
Pre prvé hodnotiace kolo výzvy č. 61/PRV/2022 s dátumom uzavretia 31.05.2023 platia pre potencionálnych žiadateľov sadzby štandardnej stupnice jednotkových nákladov aktualizované na základe jadrovej inflácie k 12/2022 zverejnenej Štatistickým úradom SR dňa 14.1.2023.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev