Implementácia programov

Všeobecná informácia o projektových podporách

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) implementuje  v súčasnosti tri programy:

1. Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 (PRV SR 2014 – 2020), ktorý je podporovaný z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.
2. Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007 – 2013 (PRV SR 2007 – 2013), ktorý je podporovaný z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.
3. Operačný program rybné hospodárstvo 2014 - 2020 (OP RH 2014 – 2020), ktorý je podporovaný z Európskeho námorného a rybárskeho fondu.

PRV SR 2014 – 2020 sa realizuje v zmysle programového dokumentu schváleného Európskou komisiou (http://www.apa.sk/prv-2014-2020-prv-vlastny-dokument). Zameriava sa na šesť hlavných oblastí:

1. podpora prenosu znalostí a inovácií v poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve a vo vidieckych oblastiach,
2. posilnenie životaschopnosti poľnohospodárskych podnikov a konkurencieschopnosti všetkých druhov poľnohospodárstva vo všetkých regiónoch a presadzovanie inovačných poľnohospodárskych technológií a udržateľného obhospodarovania lesov,
3. podpora organizácie potravinového reťazca vrátane spracovania poľnohospodárskych výrobkov a ich uvádzania na trh, dobrých životných podmienok zvierat a riadenia rizík v poľnohospodárstve,
4. obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov, ktoré súvisia s poľnohospodárstvom a lesným hospodárstvom,
5. propagácia efektívneho využívania zdrojov a podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo odolné voči zmene klímy v odvetví poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva,
6. podpora sociálneho začleňovania, zmierňovania chudoby a hospodárskeho rozvoja vo vidieckych oblastiach.

PRV SR 2014 – 2020 sa realizuje formou projektových a neprojektových opatrení. Na projektové opatrenia PPA vyhlasuje výzvy, ktoré zverejňuje na svojom webovom sídle. Indikatívny harmonogram výziev je zverejnený a pravidelne aktualizovaný na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR http://www.mpsr.sk . Viac informácií o neprojektových opatreniach PRV SR 2014 – 2020 nájdete na http://www.apa.sk/priame-a-agro-environmentalne-podpory .

V rámci  PRV SR 2007 – 2013 neboli všetky schválené projekty implementované do konca programového obdobia 2007-2013. Tieto projekty pokračujú aj v rámci nového programového obdobia 2014-2020 a ich realizácia je už prispôsobená podmienkam PRV SR 2014 – 2020.  Ide  o schválené projekty v programovom období PRV 2007 -2013 v opatreniach 1.1 a 1.2.

Podpora v rámci  OP RH 2014-2020 sa realizuje prostredníctvom programového dokumentu  (http://www.apa.sk/o-operacnom-programe/operacny-program-rybne-hospodarstvo-2014-2020) a vzťahuje sa na celé územie SR. Je zameraná predovšetkým na nasledujúce oblasti:

1. výstavba nových a modernizácia existujúcich akvakultúrnych prevádzok,
2. odbahňovanie, diverzifikácia príjmov/tržieb z akvakultúry cez podporu doplnkových činností,
3. zriaďovanie recirkulačných systémov,
4. modernizácia existujúcich spracovateľských kapacít,
5. získavanie nových trhov a uľahčenie uvádzania produktov rybolovu a akvakultúry na trh.

Operačný program svojím zameraním prispieva k plneniu cieľov Spoločnej rybárskej politiky EÚ prostredníctvom podpory zberu údajov za sektor rybného hospodárstva a vykonávania kontrolných činností súvisiacich so sledovateľnosťou a označovaním produktov rybolovu a akvakultúry, ako aj osvedčovaním úlovkov na dovoz a vývoz produktov rybolovu a akvakultúry.

Na projektové opatrenia PPA vyhlasuje výzvy, ktoré zverejňuje na svojom webovom sídle. Indikatívny harmonogram výziev je zverejnený a pravidelne aktualizovaný na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR http://www.mpsr.sk .

Podpora z EFRH sa v programovom období 2007 až 2013 realizovala prostredníctvom Operačného programu rybné hospodárstvo 2007 - 2013, ktorý bol jedným z hlavných nástrojov na podporu a udržanie rozvoja odvetvia rybného hospodárstva a ktorý bol schválený EK dňa 04. 12. 2007. PPA sa v súčasnosti zúčastňuje na ukončovaní programu 2007 – 2013 a rieši nezrovnalostí zistené na základe auditov a kontrol súvisiacich s ukončovaním programu.

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev