16/PRV/2015

17.12.2015

Výzva 5.1 Podpora na investície do preventívnych opatrení zameraných na zníženie následkov pravdepodobných prírodných katastrof, nepriaznivých poveternostných udalostí a katastrofických udalostí

17.12.2015

Príloha č. 1 k Formuláru ŽoNFP - tabuľková časť

17.12.2015

Priloha č. 2 k Formuláru ŽoNFP - čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu

17.12.2015

Príloha č. 3.1 k Výzve - Formulár ŽoNFP 5.1

17.12.2015

Príloha č. 3.2 k Výzve - Príručka pre žiadateľa

17.12.2015

Príloha č. 3a k Formuláru ŽoNFP

VEREJNÁ SÚŤAŽ – nadlimitná zákazka

17.12.2015

Príloha č. 3b k Formuláru ŽoNFP

UŽŠIA SÚŤAŽ – nadlimitná zákazka

17.12.2015

Príloha č. 3c k Formuláru ŽoNFP

ROKOVACIE KONANIE SO ZVEREJNENÍM – nadlimitná zákazka

17.12.2015

Príloha č. 3d k Formuláru ŽoNFP

PRIAME ROKOVACIE KONANIE – nadlimitná zákazka

17.12.2015

Príloha č. 3e k Formuláru ŽoNFP

PODLIMITNÁ ZÁKAZKA bez využitia elektronického trhoviska – dvojobálkový systém

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev