Výzva č. 2013/PRV/28

04.10.2013

AKTUALIZOVANÁ VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2007 – 2013

Číslo výzvy: 2013/PRV/28
Aktualizácia č. 3

01.10.2013

ŽIADOSŤ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 – 2013, PRE 5. VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA OPATRENIE 1.1 MODERNIZÁCIA FARIEM

z 1.10. 2013

19.06.2013

AKTUALIZOVANÁ VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2007 – 2013

Číslo výzvy: 2013/PRV/28
Aktualizácia č. 2

24.05.2013

AKTUALIZOVANÁ VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2007 – 2013

Číslo výzvy: 2013/PRV/28

29.04.2013

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2007 – 2013

Číslo výzvy: 2013/PRV/28

29.04.2013

Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre 5. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na opatrenie 1.1 „Modernizácia fariem“

29.04.2013

ŽIADOSŤ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 – 2013, PRE 5. VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA OPATRENIE 1.1 MODERNIZÁCIA FARIEM

29.04.2013

Príloha č. 1 k ŽoNFP na opatrenie 1.1. Modernizácia fariem

PROJEKT REALIZÁCIE K OPATRENIU 1. 1 MODERNIZÁCIA FARIEM

29.04.2013

Príloha č. 2 k ŽoNFP na opatrenie 1.1. Modernizácia fariem

ČESTNÉ VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA KU KONFLIKTU ZÁUJMU

29.04.2013

Príloha č. 3 k ŽoNFP na opatrenie 1.1. Modernizácia fariem

Tabuľková časť projektu

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev