25/PRV/2017

18.12.2017

výzva č. 25 PRV 2017 na podopatrenie 5.1

18.12.2017

príloha č 1 formulár ŽoNFP

18.12.2017

Príloha č 2 Príručka

18.12.2017

príloha č 3 k výzve predbežná informácia

18.12.2017

príloha č 4 k výzve čestné vyhlásenie

18.12.2017

príloha č 5 k výzve synergie

18.12.2017

príloha č 6 k výzve ukazovatele

18.12.2017

Prílohy k ŽoNFP

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev