Výzva č. 2009/PRV/14

01.12.2009

Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013

upravená na základe zmien schválených Európskou komisiou dňa 27. októbra 2009

10.11.2009

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP pre opatrenie 1.1. Modernizácia fariem - priamy predaj č. 2009/PRV/14

19.10.2009

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2007-2013 pre opatrenie 1.1 Modernizácia fariem - projekt pre priamy predaj

04.09.2009

Tabuľky

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev