Žiadosť o platbu

05.06.2014

Zoznamy príloh k žiadosti o platbu pre opatrenia prístupu LEADER 4.1, 4.2, 4.3

05.06.2014

Zoznamy príloh k žiadosti o platbu jednotlivo podľa opatrení

26.05.2014

UPOZORNENIE

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.

03.05.2012

Plnomocenstvo k fotodokumentácii

12.03.2012

Žiadosť o platbu

12.03.2012

Zoznam deklarovaných výdavkov – formulár pre načítanie dát do IS

18.07.2011

Oznámenie k Dodatku zo dňa 19.4.2011 k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie NFP z PRV SR 2007-13 verzia č.2 zverejneného Oznámením č. 47 zo dňa 29.4.2011

03.06.2011

Príloha k žiadosti o platbu - Pracovný výkaz k opatreniu č. 3.3 realizované prostredníctvom osi 4 Leader

13.05.2011

Príloha k žiadosti o platbu - Pracovný výkaz k opatreniu č. 1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity a 3.3 Vzdelávanie a informovanie

11.06.2010

Príloha č. 1. k Usmerneniu č. 2/2009 orgánu finančného riadenia EPFRV

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev