Opatrenie 2.1.

Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013

21.09.2009

Príloha č. 1 k Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre opatrenie 2.1 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení - vyhodnotenie súladu projektu s prioritnými indikátormi

04.08.2009

Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre opatrenie 2.1

Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení
(aktualizované 17.8.2009)

01.02.2008

Opatrenie 2.1. Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev