Výzva č. 2008/PRV/08

17.03.2009

Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013

verzia č.1
(aktualizované 17. 8. 2009)

02.07.2008

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007–2013 č. 2008/PRV/08

01.07.2008

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013

Opatrenie 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam

01.07.2008

Dodatok č. 1 k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku


Jednoduché účtovníctvo PDF XLS
Podvojné účtovníctvo PDF XLS
Tabuľková časť PDF XLS


 

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev