Programy a opatrenia

Stručné informácie o jednotlivých podporách:

Trhové mechanizmy

sú jedným zo stabilizačných faktorov dovozu a vývozu vybraných poľnohospodárskych výrobkov v zahraničnom obchode EÚ s tretími krajinami
Súčasťou trhových mechanizmov sú: licencie, zábezpeky, vývozné náhrady pre poľnohospodárske a spracované poľnohospodárske výrobky (NON ANNEX I)

Licencie
oprávňujú a zaväzujú držiteľa licencie, aby v rámci lehoty jej platnosti vyviezol alebo doviezol uvedené množstvo označenej komodity do resp. z tretej krajiny.
formy licencií:

 • dovozná licencia AGRIM,
 • vývozná licencia AGREX,
 • vývozná licencia s vopred stanovenou sadzbou náhrady AGREX,

Zábezpeky
Súčasne so žiadosťou o licenciu je potrebné zložiť zábezpeku a to len vtedy, ak jej celková výška presahuje 100 EUR.

Vývozné náhrady pre poľnohospodárske a spracované poľnohospodárske výrobky
Sú vyplácané vývozcom poľnohospodárskych a spracovaných poľnohospodárskych výrobkov a majú vyrovnávať rozdiely medzi vyššími cenami na vnútornom trhu EÚ a nižšími cenami na svetovom trhu. V súčasnom období sa neuplatňujú.

Rastlinné komodity

V rámci spoločnej organizácie trhu s rastlinnými komoditami sa prostredníctvom PPA realizujú nasledovné opatrenia:

Verejná intervencia obilnín - na reguláciu trhu s poľnohospodárskymi komoditami sa uplatňuje systém verejnej intervencie financovaný Európskym poľnohospodárskym záručným fondom (EPZF). V rámci tohto opatrenia sa vykonáva intervenčný nákup, skladovanie a predaj intervenčných zásob. Intervenčné zásoby sa môžu predávať na vnútornom trhu EÚ, alebo sa môžu exportovať mimo trh EÚ.

Regulácia trhu s cukrom - na reguláciu výroby v sektore cukru sa uplatňuje systém kvót na cukor, izoglukózu a inulínový sirup.Pre hospodársky rok 2014/2015 bola stanovená výrobná kvóta pre cukor a izoglukózu nasledovne: Považský cukor, a.s. - 68 478,50 ton cukru, SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o. - 43 841,00 ton cukru, Amylum Slovakia, spol. s.r.o. - 68 094,50 ton izoglukózy.

Víno a vinohrady

Reštrukturalizácia vinohradov - podpora sa poskytuje pre jednotlivé opatrenia, prípadne ich kombináciu: vyklčovanie a následnú opätovnú výsadbu, napr. formou zmeny odrôd s prípadnou zmenou sponu, zmenou sponu – len pre vinohradnícku oblasť Tokaj, alebo vyklčovanie a následný presun vinohradu.

Poistenie úrody vinohradov – je možné poskytnúť pri poistení proti prírodným  katastrofám, nepriaznivým poveternostným udalostiam, chorobám viniča a zamoreniu škodcami.

Podpora na propagáciu na trhu členského štátu, alebo tretieho štátu - je určená na nadviazanie vzťahov s verejnosťou formou propagácie a reklamy, účasť na veľtrhoch a výstavách, informačné kampane zamerané na označenie pôvodu a prieskumy nových trhov pre  rozšírenie odbytísk.

Podpora na investície do vinárskych podnikov – je určená na nákup vnútorného vybavenia predajných a prezentačných priestorov v rámci výrobného podniku a na investície do označovania vinárskych produktov novými etiketami s QR kódmi.

Ovocie a zelenina

Podpora pre organizácie výrobcov a združenia organizácií výrobcov v sektore ovocie a zelenina v rámci implementácie operačných programov – táto podpora sa poskytuje uznaným a registrovaným organizáciám výrobcov a združeniam, nie priamo jednotlivým pestovateľom ovocia.

Mimoriadna podpora v sektore ovocie a zelenina – táto podpora sa poskytuje v prípadoch cenovej nestability a prebytkov produkcie na trhu s ovocím a zeleninou. Špecifické podmienky sú stanovované v príslušných právnych aktoch EÚ.

Živočíšne komodity

 

Obsah stránky pripravujeme.

 

Propagácia

Jedným z dôležitých opatrení Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ je Propagácia poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu EÚ a trhu tretích krajín. Ide o nenávratnú formu pomoci, ktorú členské štáty môžu využiť na propagáciu svojich poľnohospodárskych produktov ako na vnútornom trhu, tak aj na trhoch tretích krajín.

Od 1. 12. 2015 sa začala nová etapa propagačnej politiky, kde boli stanovené nové podmienky predkladania jednoduchých a kombinovaných programov a ročný pracovný program obsahujúci akcie, na ktoré môžu navrhujúce organizácie predkladať svoje návrhy informačných a propagačných programov. Forma predkladania programov sa po prvýkrát uskutočňuje elektronicky, po registrácií navrhujúcich organizácií do oficiálneho portálu.

EK poverila agentúru CHAFEA (Výkonná agentúra pre spotrebiteľa, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny) o administrovanie určitých častí informačných a propagačných akcií vrátane hodnotenia jednoduchých programov.

Úlohou Pôdohospodárskej platobnej agentúry (ďalej len „platobná agentúra“) je riadenie, monitorovanie a kontrola len jednoduchých programov po podpísaní zmluvy. Navrhujúce organizácie budú predkladať svoje žiadosti o platby - zálohová, priebežná a zostatková priamo platobnej agentúre.

Kombinované programy sú priamo riadené EK.

Cieľ

Cieľom informačných a propagačných akcií je zvýšiť konkurencieschopnosť poľnohospodárskeho sektora Únie a tým zabezpečiť väčšiu rovnosť súťažných podmienok na vnútornom trhu a v tretích krajinách, ďalej:

 • zvýšenie informovanosti spotrebiteľov o prednostiach poľnohospodárskych výrobkov a výrobných metód Únie
 • zvýšenie informovanosti a uznávania, pokiaľ ide o systémy kvality Únie
 • zvýšiť konkurencieschopnosť a spotrebu poľnohospodárskych výrobkov Únie
 • zvýšiť ich profil v rámci Únie i mimo nej a zvýšiť podiel týchto výrobkov na trhu, s osobitným zameraním na trhy v tretích krajinách s najvyšším potenciálom rastu.

Akcie

 • súbor súvisiacich propagačných činností, napr. reklamná kampaň v tlači, televízii, rádiu alebo na internete; propagácia v mieste predaja; PR kampane; účasť na výstavách a veľtrhoch a obchodné misie na vysokej úrovni.
 • zahŕňajú aj poskytovanie informácií zohľadňujúcich záujmy spotrebiteľov, zamerané okrem iného na výživu, chuť, tradíciu, rôznorodosť a kultúru

Predložiť program môžu

 • odborové a/alebo medziodborové organizácie
 • organizácie výrobcov a ich združenia,
 • skupiny a subjekty agropotravinárskeho sektora

Programy môže predložiť navrhujúca organizácia z jedného členského štátu samostatne alebo spoločne s ďalšími organizáciami, a to buď z rovnakého, alebo iného členského štátu,programy môžu byť jednoduché = predložené jednou alebo viacerými organizáciami z jedného členského štátu alebo kombinované = predložené organizáciami z viac ako 1 členského štátu. EK uprednostňuje kombinované a viacročné programy.

Cieľová skupina podpory

 • spotrebitelia
 • odborná verejnosť

Trvanie programu

 • 1-3 roky

Zoznam produktov

 • produkty uvedené v prílohe I Zmluvy o fungovaní EÚ, s výnimkou tabaku; jedná sa napr. o mlieko a mliečne výrobky, mäso, ovocie a zeleninu, med, vajcia, oleje, živé zvieratá atď.,
 • nasledujúce spracované produkty: pivo, čokoláda a odvodené produkty, chlieb, pečivo, koláče, cukrovinky, sušienky a iné pekárske výrobky, nápoje vyrobené z rastlinných výťažkov, cestoviny, soľ, prírodné gumy a živice, horčica, cukrová kukurica, bavlna.
 • liehoviny s ochranným zemepisným označením,
 • vína s označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením alebo vína, ktoré nesú označenie odrody viniča; u jednoduchých programov musí byť víno spojené s jedným či niekoľkými ďalšími výrobkami,
 • produkty rybolovu, ak sa sú propagované zároveň s jedným alebo niekoľkými ďalšími výrobkami.
 • programy EÚ týkajúce sa kvality, najmä CHOP (chránené označenie pôvodu), CHZO (chránené zemepisné označenie) and ZTS (zaručená tradičná špecialita),

ďalej je možné propagovať:

 • logo EÚ pre ekologický spôsob výroby,
 • logo EÚ pre najvzdialenejšie regióny,
 • vnútroštátne programy kvality, za predpokladu, že vizuály zodpovedajú pravidlám týkajúcim sa označovania pôvodu.

V prípade programov na propagáciu vína a piva na vnútornom trhu, tieto kampane môžu iba informovať spotrebiteľov o programoch kvality alebo o zodpovednej konzumácii dotknutých nápojov.

Financovanie

 • Finančný príspevok EÚ na jednoduché programy je 70% z celkových oprávnených nákladov, zvyšok si hradí žiadateľ sám.
 • Finančný príspevok EÚ na kombinované programy je 80% z celkových oprávnených nákladov, zvyšok si hradí žiadateľ sám.

Predloženie programov

Programy predkladajú navrhujúce organizácie na základe výzvy, ktorú zverejnila EK poverená agentúra CHAFEA (Výkonná agentúra pre spotrebiteľa, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny) a pracovného programu pre daný rok;

Pracovný program na rok 2016

Dokument pozostávajúci z operačných cieľov, ktoré sa majú sledovať, operačných priorít, očakávaných výsledkov, spôsobu realizácie a celkovej sumy plánu financovania.

Legislatíva

 • Základné nariadenie:Nariadenie Európskeho Parlamentu A Rady (EÚ) č. 1144/2014 z 22. októbra 2014 o informačných a propagačných akciách týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách a o zrušení nariadenia Rady
 • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1831 zo 7. októbra 2015, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1144/2014 o informačných a propagačných akciách týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách.
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1829 z 23. apríla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1144/2014 o informačných a propagačných akciách týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách.

Dôležité informácie nájdete na týchto adresách:

Ročný pracovný program 2016

http://ec.europa.eu/chafea/agri/index_en.html

Prezentácia novej propagačnej politiky 2016

http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/policy/regulation-post-2015/2015-10-13-synoptic-presentation_en.pdf

Výzva jednoduché programy

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:C2016/041/03

Výzva kombinované programy

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:C2016/041/04

CHAFEA

http://ec.europa.eu/chafea/agri/index_en.html

Manuál k registrácií navrhujúcich organizácií k predloženiu návrhov programov

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/guide.html

Otázky a odpovede k novej propagačnej politike

http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/policy-post-2015/qa_en.pdf

Školské programy

Program podpory konzumácie ovocia, zeleniny a výrobkov z nich v školách – tzv. školské ovocie a zelenina – táto podpora sa poskytuje schváleným uchádzačom o zabezpečovanie dodávok ovocia, zeleniny a výrobkov z nich do škôl pre konkrétny školský rok. Program školské ovocie a zelenina je určené deťom v materských školách a žiakom základných a špeciálnych škôl vo vekovej kategórii 3 – 15 rokov.

 Program podpory konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov v školách -  tzv. školské mlieko – táto podpora sa poskytuje schváleným uchádzačom o zabezpečovanie dodávok mlieka a mliečnych výrobkov do škôl pre konkrétny školský rok. Program školské mlieko  je určené deťom v materských školách, žiakom základných a špeciálnych škôl a žiakom stredných škôl vo vekovej kategórii 3 – 18 rokov.

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev