Nákup obilnín

10.11.2017

PRÍRUČKA K VEREJNEJ INTERVENCII OBILNÍN V PODMIENKACH SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Príručka k verejnej intervencii obilnín v podmienkach Slovenskej republiky + prílohy k príručke

20.10.2016

Kontakty

20.10.2016

Príloha č. 10 - Dodatok k záručnej listine

20.10.2016

Príloha č. 9 - Bloková banková záruka

20.10.2016

Príloha č. 8 - Jednorazová banková záruka

20.10.2016

Príloha č. 7 - Bloková hotovostná záruka

20.10.2016

Príloha č. 6 - Príplatky a zrážky k intervenčnej cene

20.10.2016

Príloha č. 5 - Maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách

20.10.2016

Príloha č. 4 - Kvalitatívne ukazovatele pre intervenčný nákup obilnín

20.10.2016

Príloha č. 3 - Dodatok k zmluve o dodávke obilnín do intervenčného nákupu

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev