Podopatrenie 8.5

02.11.2015

Výzva na podopatrenie 8.5

02.11.2015

Príloha č. 3.1 k výzve - Formulár ŽoNFP 8.5

02.11.2015

Príloha č. 3.2 k výzve - Príručka pre žiadateľa

02.11.2015

Príloha č. 3.3 k výzve - Schéma štátnej pomoci č.SA43041

02.11.2015

Príloha č. 3.4 k výzve - predb. informácia

02.11.2015

Príloha č. 3.5 Čestné vyhlásenie žiadateľa prijímateľa o kompletnosti dokumentácie z VO

02.11.2015

Príloha č. 1 k Formuláru ŽoNFP - tabuľková časť

02.11.2015

Príloha č. 2 k Formuláru ŽoNFP - čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu

02.11.2015

Príloha č. 3.2.1 k Príručke

02.11.2015

Príloha č. 3.2.2 k Príručke

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev