Výzva č. 2015/PRV/36

13.10.2015

Dodatok č. 1 k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie NFP

22.04.2015

Príloha č. 6 Splnomocnenie žiadateľa

Číslo výzvy: 2015/PRV/36

22.04.2015

Príloha č. 5 Jednoduché účtovníctvo

Číslo výzvy: 2015/PRV/36

22.04.2015

Príloha č. 4 Podvojné účtovníctvo

Číslo výzvy: 2015/PRV/36

22.04.2015

Príloha č. 3 Tabuľková časť

Číslo výzvy: 2015/PRV/36

22.04.2015

Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu

Číslo výzvy: 2015/PRV/36

22.04.2015

Príloha č. 1 Projekt realizácie

Číslo výzvy: 2015/PRV/36

22.04.2015

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, pre 7. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na Opatrenie 1.1 Modernizácia fariem

Číslo výzvy: 2015/PRV/36

22.04.2015

Príručka pre žiadateľa o poskytnutie NFP z PRV SR 2007-2013 pre 7. výzvu na Opatrenie 1.1 Modernizácia fariem

Číslo výzvy: 2015/PRV/36

22.04.2015

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007 – 2013

Číslo výzvy: 2015/PRV/36

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev