VÝZVA č. 2012/PRV/21

02.03.2012

INFORMÁCIA PRE ŽIADATEĽOV

o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2007 – 2013 v súvislosti s výzvou č. 2012/PRV/20 na opatrenie 1.1 „Modernizácia fariem“ a výzvou č. 2012/PRV/21 na opatrenie 1.2 „Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva“

01.02.2012

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka slovenskej republiky 2007 – 2013 pre opatrenie 1.2. č.2012/PRV/21

01.02.2012

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 1.2.

01.02.2012

Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013

pre 2. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na opatrenie
1.2 „Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva“

01.02.2012

Príloha č.1 - Tabuľková časť projektu

01.02.2012

Príloha č.2 - Podvojné účtovníctvo

01.02.2012

Príloha č.3 - Jednoduché účtovníctvo

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev