Aktuality

14.10.2010

Oznámenie k výzve č. 2010/OPRH/1

V súvislosti s výzvou č. 2010/OPRH/1, riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013 (ďalej len „OPRH“) upozorňuje na oprávnenosť výdavkov projektu, ktorá je definovaná vo výzve...
viac informácií
14.10.2010

Oznámenie č. 36 zo dňa 14.10.2010 (Schéma minimálnej pomoci - op. 1.7)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci PRV, z opatrenia 1.7 Využívanie poradenských služieb (opatrenie 5.3.1.7 Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013), že zverejnila Schému minimálnej pomoci pre uvedené opatrenie...
viac informácií
14.10.2010

Oznámenie č. 37 zo dňa 14.10.2010 (Leader - Metodický výklad k opatreniu 4.1)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z OSI 4 LEADER, že na základe požiadavky Riadiaceho orgánu MPSR zverejnila "Metodický výklad k opatreniu 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia" v časti: "Projektové podpory/PRV 2007 - 2013/OS 4 LEADER/Usmernenie".
05.10.2010

Oznámenie č. 35 zo dňa 5.10.2010 (Leader - Schéma minimálnej pomoci - op. 3.2.A)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z OSI 4 LEADER, z opatrenia 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť A (opatrenie 5.3.3.2 Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 implementované prostredníctvom osi 4 Leader), že zverejnením Schémy minimálnej pomoci pre uvedené opatrenie a nadobudnutím jej platnosti a účinnosti, môžu Miestne akčné skupiny začať s implementáciou opatrenia...
viac informácií
04.10.2010

Oznámenie

Na základe rozhodnutia ministra pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ing. Zsolta Simona bol 30. septembra 2010 odvolaný z funkcie generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Dňa 1. októbra 2010 minister pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR Ing. Zsolt Simon do funkcie generálneho riaditeľa PPA vymenoval Ing. Vadima Haraja.
01.10.2010

Oznámenie č.04/OPRH zo dňa 1.10.2010

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007-2013, že na internetovej stránke PPA" v časti: "Projektové podpory/OP Rybné hospodárstvo 2007 - 2013/Výzvy" zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí ...
viac informácií
24.09.2010

Oznam pre žiadateľov o podporu na propagáciu na trhoch tretích krajín pre vinársky rok 2010/2011

viac informácií
17.09.2010

OZNAM PRE ŽIADATEĽOV O PODPORU INVESTÍCIE PRE VINÁRSKY ROK 2010/2011

viac informácií
10.09.2010

Oznámenie

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že dodatkom č. 12 k rozhodnutiu generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 21/2007 z 30. 03. 2007 o organizačnej zmene v znení dodatku č. 1 až 11, vydaného dňa 30. 08. 2010, sa z r u š u j e "Regionálne pracovisko Pôdohospodárskej platobnej agentúry so sídlom v Bratislave, Trenčianska č. 55, 821 09 Bratislava II." dňom 13. septembra 2010 a jeho pôsobnosť sa týmto dňom v plnom rozsahu presúva do "Regionálneho pracovisko Pôdohospodárskej platobnej agentúry so sídlom v Trnave, Vajanského nám. 22, 918 17 Trnava" a pod toto regionálne pracovisko budú okrem doterajších okresov "Trnava, Skalica, Senica, Piešťany, Hlohovec" patriť tieto okresy: "Bratislava I-V, Malacky, Pezinok, Senec".
19.08.2010

OZNAM PRE ŽIADATEĽOV O PODPORU ZA TRVALÉ UKONČENIE VÝSADBY VINOHRADOV

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava v nadväznosti na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitých ustanoveniach ...
viac informácií

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF