Aktuality

18.04.2023

Oznámenie pre prijímateľov - možnosť predĺženia lehoty

V prípade ak termín do ktorého je potrebné zrealizovať aktivity projektu, uvedený v čl. 3 Termín realizácie projektu Zmluvy o poskytnutí o poskytnutí nenávratného finančného príspevku stanovuje, že doba realizácie aktivít je kratšia ako 4 roky od účinnosti zmluvy je Prijímateľ oprávnený požiadať Poskytovateľa o predĺženie tejto lehoty, a to najviac na obdobie 4 rokov od účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, maximálne však do 30.06.2025.

Žiadosť o predĺženie tejto lehoty je potrebné podať v dostatočnom časovom predstihu pred termínom realizácie uvedenom v čl. 3 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

17.04.2023

PPA ZAČÍNA PRIJÍMAŤ ŽIADOSTI O PRIAME PODPORY 2023 PODĽA PRAVIDIEL NOVÉHO PROGRAMOVÉHO OBDOBIA.

Bratislava, 17. apríl 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) od dnes prijíma žiadosti o priame podpory 2023. Ide o prvú kampaň nového programového obdobia 2023-2027, ktoré prináša mnohé novinky pre žiadateľov a ktoré bude PPA uplatňovať už pri týchto žiadostiach.
viac informácií
17.04.2023

Aktualizácia č. 4 výzvy č. 51/PRV/2021

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti 51/PRV/2021 Výzvu č. 51/PRV/2021 pre opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku, podopatrenie: 4.2 – Podpora pre investície na spracovanie /uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov.
Dátum platnosti: bez zmeny výzva už je uzavretá; upravuje sa alokácia finančných prostriedkov určených na vyčerpania vo výzve
viac informácií
14.04.2023

Zverejnenie formulárov k predkladaniu Jednotnej žiadosti pre rok 2023 aj vo formáte PDF – AKTUALIZOVANÉ 18.4.2023

Pôdohospodárska platobná agentúra pripravila formuláre k výzve na predkladanie Jednotnej žiadostí o priame podpory na rok 2023 aj vo formáte PDF. Prijímatelia, ktorí majú staršie verzie MS Office, alebo disponujú len voľne dostupným Office, môžu korektne vytlačiť a prípadne aj elektronicky vyplniť tieto formuláre.
viac informácií
14.04.2023

Výzva na predkladanie Jednotnej žiadostí o priame podpory 2023 – AKTUALIZOVANÉ 18.4.2023

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu smerujúcimi do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje záujemcom (prijímateľom) možnosť predkladania Jednotnej žiadosti o priame podpory pre r. 2023.
viac informácií
13.04.2023

Zverejnenie formulárov k predkladaniu žiadostí o priame podpory pre zvieratá pre rok 2023 vo formáte PDF

Pôdohospodárska platobná agentúra pripravila formuláre k výzve na predkladanie žiadostí o priame podpory na zvieratá na rok 2023 aj vo formáte PDF. Žiadatelia, ktorí majú staršie verzie MS Office, alebo disponujú len voľne dostupným Office, môžu korektne vytlačiť a prípadne aj elektronicky vyplniť tieto formuláre.
viac informácií
13.04.2023

Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na zvieratá pre r. 2023 - AKTUALIZOVANÉ

Pôdohospodárska platobná agentúra ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu smerujúcimi do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje záujemcom (prijímateľom) možnosť predkladania Žiadostí o priame podpory na zvieratá pre r. 2023. Prijímatelia môžu podávať svoje žiadosti elektronicky prostredníctvom portálu Slovensko.sk.
viac informácií
13.04.2023

Zverejnenie formulárov k predkladaniu samostatných žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia pre rok 2023 vo formáte PDF

Pôdohospodárska platobná agentúra pripravila formuláre k výzve na predkladanie samostatných žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia na rok 2023 aj vo formáte PDF. Žiadatelia, ktorí majú staršie verzie MS Office, alebo disponujú len voľne dostupným Office, môžu korektne vytlačiť a prípadne aj elektronicky vyplniť tieto formuláre.
viac informácií
13.04.2023

Výzva na predkladanie samostatných žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia na rok 2023

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu smerujúcimi do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje záujemcom (žiadateľom) možnosť predkladania Žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia pre r. 2023.
viac informácií
04.04.2023

PPA VYCHÁDZA V ÚSTRETY ŽIADATEĽOM O PRIAME PODPORY – ZÁKONNÁ POVINNOSŤ ZOSTÁVA.

Bratislava, 4. apríl 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vychádza v ústrety žiadateľom o priame platby na obdobie 2023 - 2027 a bude kontrolovať iba formálnu stránku predkladania Súpisu, ako prílohy k žiadosti a nebude vykonávať vecnú kontrolu. Zákonná povinnosť v zmysle zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov predkladať k žiadosti prílohu - Súpis prenajatých a vlastných pozemkov ale zostáva.
viac informácií

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF