Európska legislatíva

Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) č. 1044/2014

z 3. októbra 2014, ktorým sa stanovujú rozpočtové stropy na rok 2014 uplatniteľné na určité režimy priamej podpory stanovené v nariadení Rady (ES) č. 73/2009

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1227/2014

zo 17. novembra 2014, ktorým sa určuje miera úpravy priamych platieb podľa nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o kalendárny rok 2014, a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 879/2014

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1259/2014

z 24. novembra 2014 o úhrade rozpočtových prostriedkov prenesených z rozpočtového roku 2014 v súlade s článkom 26 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/747

z 11. mája 2015, ktorým sa stanovuje výnimka z vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014, pokiaľ ide o konečný termín na predloženie jednotnej žiadosti, žiadostí o pomoc alebo žiadostí o platbu, konečný termín na oznámenie zmien ...

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev