PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Rok 2015

22-10-2015
Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 3303/2015-640
k nariadeniu vlády SR č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení nariadenia vlády SR č. 76/2015 Z. z.
09-10-2015
Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 3172/2015-640
k nariadeniu vlády SR č. 36/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb
31-07-2015
Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 2672/2015-640 k nariadeniu vlády SR č. 342/2014 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení nariadenia vlády SR č. 76/2015 Z. z..
17-04-2015
Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 1685/2015-640 k nariadeniu vlády SR č. 342/2014 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení nariadenia vlády SR č. 76/2015 Z. z..
15-04-2015
Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 1630/2015-640
k nariadeniu vlády SR č. 36/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb.
18-03-2015
Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 1392/2015-640
k nariadeniu vlády SR č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v znení nariadenia vlády SR č. 20/2014 Z. z. a v znení nariadenia vlády SR č. 7/2015 Z. z..
17-03-2015
Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 943/2015-640
k nariadeniu vlády SR č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb.

Rok 2014

12-03-2014
METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SR č. 2302/2014-640
k nariadeniu vlády SR č. 488/2010 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb, v znení nariadenia vlády SR č. 495/2011 Z. z., v znení nariadenia vlády SR č. 369/2012 Z. z., v znení nariadenia vlády SR č. 151/2013 Z. z. a v znení nariadenia vlády SR č. 19/2014 Z. z.
27-02-2014
METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SR č. 2169/2014-640
k nariadeniu vlády SR č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v znení nariadenia vlády SR č. 20/2014 Z. z.

Rok 2013

06-09-2013
Postup pri zmene v osobe žiadateľa
22-08-2013
Dodatok č. 1 - č. 1024/2012-620 k Metodickému pokynu ministerstva pôdohospodárstva SR č. 2047/2010-620
k nariadeniu vlády SR č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v znení nariadenia vlády SR č. 121/2009 Z. z., v znení nariadenia vlády SR č. 128/2010 Z.z.
22-08-2013
METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA SR č. 2047/2010-620
k nariadeniu vlády SR č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v znení nariadenia vlády SR č. 121/2009 Z. z., v znení nariadenia vlády SR č. 128/2010 Z.z.
19-08-2013
Postup podávania žiadosti o aktualizáciu registra produkčných blokov
Informácia k zmenám registra pôdy LPIS pre rok 2013
04-07-2013
METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SR č. 3301/2013-640
k nariadeniu vlády SR č. 488/2010 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb, v znení nariadenia vlády SR č. 495/2011 Z. z., v znení nariadenia vlády SR č. 369/2012 Z. z. a v znení nariadenia vlády SR č. 151/2013 Z. z.
20-06-2013
METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SR č. 3194/2013-640
k nariadeniu vlády SR č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb

Rok 2010

28-04-2010
Príručka pre žiadateľa o lesnícke podpory z PRV 2007- 2013

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)