Aktuality

26.03.2008

Oznámenie

PPA oznamuje, že dňa 26.3.2008 zverejnila v časti Program rozvoja vidieka 2007 - 2013 - 2. Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka 2007 - 2013 materiál ohľadne uplatňovania noriem EÚ v oblasti ochrany životného prostredia, hygieny a welfare zvierat v Krížovom plnení" - "Cross compliance" (súvislosť oblasti podpory a právnych noriem s podporovateľnými investíciami). Oznámenie sa týka bodovacích kritérií Opatrenia č. 1.1 Modernizácia fariem.
18.03.2008

Oznámenie

PPA uverejnenila na stranke www.apa.sk v sekcii: Trhové opatrenia - Živočíšne komodity - Správa mliečnej kvóty Nariadenie komisie (ES) č. 228/2008 z 13.marca 2008, ktorým ...
viac informácií
12.03.2008

Oznámenie

PPA v rubrike Sekcia priamych podpôr/ Priame platby/ Rok 2008 uverejnila nariadenia vlády pre priame platby na rok 2008
11.03.2008

Oznámenie

PPA oznamuje, že dňa 07. 03. 2008:
- v časti „Program rozvoja vidieka 2007 – 2013 – 2. Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013“ bola uvedená príručka doplnená o označenie: „Verzia č. 1 platná od 01.02.2008“.
- v časti „Program rozvoja vidieka 2007 – 2013 – 5. tabuľková časť“ boli vykonané formálne úpravy doplnených listov „Oprávnených výdavkov“ a v tabuľkách jednoduchého a podvojného účtovníctva doplnené „údaje sa uvádzajú v tis. Sk“.
06.03.2008

Oznámenie

PPA oznamuje, že na internetovej stránke v časti Sekcia projektových podpôr - Program rozvoja vidieka na r. 2007 - 2013 uverejnila Priručku definícia malých a stredných podnikov pre ...
viac informácií
05.03.2008

Oznámenie

PPA oznamuje, že na internetovej stránke v časti Sekcia projektových podpôr - Program rozvoja vidieka na r. 2007 - 2013 zverejnila Potvrdenie o čerpaní finančných prostriedkov.
viac informácií
05.03.2008

Oznámenie pre žiadateľov o podporu pri reštrukturalizácii vinohradov

PPA oznamuje, že na svojej internetovej stránke v časti Sekcia organizácie trhu - Rastlinné komodity - Reštrukturalizácia vinohradov zverejnila Potvrdenie o čerpaní finančných prostriedkov...
viac informácií
29.02.2008

Oznam pre žiadateľov o podporu pri reštrukturalizácii vinohradov

Pôdohospodárska platobná agentúra v nadväznosti na Usmernenie ministra pôdohospodárstva SR na úseku štátnej správy o všeobecných pravidlách spoločnej organizácie trhu s vínom (Vestník MP SR - Čiastka č. 9 zo dňa 23. marca 2004) oznamuje ...
viac informácií
22.02.2008

Oznámenie

PPA uverejnila materiály o administrovaní systému zábezpek v časti Sekcia organizácie trhu >Obchod. mechanizmy >Zábezpeky
18.02.2008

Oznámenie

PPA uverejnila Operačný program rybné hospodárstvo v časti Sekcia projektových podpôr >Operačný program rybné hospodárstvo

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev