Oznámenia

Rok 2015

12.03.2015

Oznámenie o prípadoch vyššej moci a mimoriadnych okolností

Pôdohospodárska platobná agentúra (platobná agentúra) oznamuje žiadateľom, že podľa čl. 2 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (NEPaR č. 1306/2013) pojmy „vyššia moc“ a „mimoriadne okolnosti“ sa môžu uznať ...

05.03.2015

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152 / 2013 Z. z.

o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb (v znení č. 20/2014 Z. z., 7/2015 Z. z.)

04.03.2015

Oznámenie o predkladaní žiadostí o podporu na dobytčie jednotky na rok 2015

v súlade s § 4 nariadenia vlády SR č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v znení neskorších predpisov.

Rok 2014

18.12.2014

Oznámenie

PPA uverejnila Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z. z 20. novembra 2014, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb.

21.10.2014

Informácia k zmenám registra pôdy LPIS počas roka 2014

PPA oznamuje, že na základe zistení auditu Európskej Komisie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy na základe nových ortofotosnímok nepretržite vykonáva počas roka 2014...

02.04.2014

Oznam pre žiadateľov o platbu na veľké dobytčie jednotky

Vážení žiadatelia, počas celého predošlého mesiaca prebiehalo na regionálnych pracoviskách Pôdohospodárskej platobnej agentúry preberanie žiadostí o platby na veľké dobytčie jednotky podľa nariadenia vlády SR č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v znení nariadenia vlády SR č. 20/2014 Z. z...

01.04.2014

Informácia o zmene predkladania žiadostí pre žiadateľov z okresu KRUPINA

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) týmto informuje žiadateľov, že od 1. apríla 2014 budú všetci žiadatelia z okresu KRUPINA  preradení z administratívnych dôvodov z regionálneho pracoviska PPA Zvolen na regionálne pracovisko PPA LEVICE...

01.04.2014

Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na pôdu na rok 2014

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) oznamuje záujemcom (žiadateľom) možnosť predkladania žiadosti o...

01.04.2014

Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na zvieratá na rok 2014

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) oznamuje záujemcom (žiadateľom) možnosť predkladania žiadosti o...

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev