23.12.2015

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí na pomoc na súkromné skladovanie bravčového mäsa s vopred stanovenou výškou pomoci v súlade s nariadením Komisie (EU) č. 826/2008

Európska Komisia vyhlásila vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/2334 z 14. decembra 2015 súkromné skladovanie bravčového mäsa a vopred stanovuje výšku pomoci:

  • Žiadosti sa môžu vzťahovať na kategórie bravčového mäsa s výškou pomoci podľa obdobia skladovania (viď. príloha 1)
  • žiadosti sa môžu podávať od 4. januára 2016,
  • žiadosti sa týkajú obdobia skladovania , ktoré trvá 90, 120 alebo 150 dní,
  • každá žiadosť sa týka len jednej kategórie výrobkov a uvádza sa v nej príslušný číselný znak KN v rámci danej kategórie,
  • každá žiadosť sa vzťahuje na minimálne množstvo 10 ton v prípade vykostených výrobkov a 15 ton v prípade iných výrobkov,
  • výška zábezpeky pripadajúca na tonu výrobku sa rovná 20 % výšky pomoci stanovenej v stĺpcoch 3, 4 a 5 vyššie uvedenej tabuľky,
  • zmluvné skladovanie sa končí dňom predchádzajúcim dňu vyskladnenia.

Uvedené nariadenia je možné nájsť na webovom sídle Úradného vestníka EÚ:http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R2334&from=SK

Bližšie informácie môžete získať priamo na sekcii organizácie trhu
Odbor poľnohospodárskych komodít
Oddelenie živočíšnych komodít

kontakt:

Ing. Jozef Ješko
e-mail: jozef.jesko@apa.sk
tel.: 0918 612 189

Ing. Stanislav Hoťka
e-mail: stanislav.hotka@apa.sk
tel.: 0918 612 311

V Bratislave dňa 18.12. 2015

    Ing. Martina Rafajová, PhD.        
    vymenovaná na zastupovanie riaditeľa odboru
    poľnohospodárskych komodít      

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev