Smernice

13.01.2010

Smernica o zabezpečení slobodného prístupu k informáciám (aktualizované 16.12.2013)

13.01.2010

Vzor č.3 - Rozhodnutie

13.01.2010

Vzor č.2 - Evidenčný list žiadosti o poskytnutí informácie podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

13.01.2010

Vzor č.1 - Žiadosť o sprístupnenie informácií z Pôdohospodárskej platobnej agentúry podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v zn. n. p.

11.07.2014

Smernica na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 1/2012

11.07.2014

Príloha č. 1 - Predloha tabuľky s povinnými popisnými údajmi k zmluvám

11.07.2014

Príloha č. 2 - Potvrdenie o zverejnení zmluvy/dodatku k zmluve

11.07.2014

Príloha č. 3 - Predloha zoznamu pre zverejňovanie objednávok za organizáciu

11.07.2014

Príloha č. 4 - Predloha zoznamu pre zverejňovanie faktúr za organizáciu

11.07.2014

Príloha č. 5 - Povinné údaje pre zverejnenie zmluvy v CRZ

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev