Verejné obstarávanie

 


 

05.04.2018

Výzva na predkladanie ponúk

predmet zákazky: Odvoz a likvidácia vyradeného neupotrebiteľného majetku

21.02.2018

Dokument ku zákazke Úprava existujúcich a rozširovanie nových funkcionalít informačného systému ITMS2014+

08.02.2018

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

Názov predmetu zákazky:
Hygienické a čistiace potreby

07.02.2018

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

Názov predmetu zákazky:
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt a látok

31.01.2018

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

Názov predmetu zákazky:
Komplexné sťahovacie a dopravné služby.

13.12.2017

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

Názov predmetu zákazky:
Návrh elektronického formuláru a vytvorenie funkčného prototypu na evidenciu stratégií Miestnych akčných skupín.

23.11.2017

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

Názov predmetu zákazky:
Návrh metodiky pre kvalitatívne hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV SR – podopatrenie 8.6 – Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh

29.09.2017

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

Názov predmetu zákazky:
Implementácia servera na informačný systém PRV

02.04.2014

Informácia

týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

04.12.2013

Oznámenie o prijatí ponuky

na predmet obstarávania "Zlepšenie výkonu administrácie a kontroly vybraných opatrení osi 2 PRV SR 2007 - 2013"

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev