PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

19-11-2012
Metodika k postupu identifikácie žiadateľa ako podniku v ťažkostiach
24-03-2010
Potvrdenie o čerpaní finančných prostriedkov (reštrukturalizácia vinohradov)
20-11-2008
Vzor informačnej tabule
Konečný prijímateľ čerpajúci finančné prostriedky z PRV 2007 - 2013, u ktorého celkový objem projektu je vyšší ako 50 000 EUR, je povinný na mieste realizácie projektu (napr. na budove, ktorá je predmetom projektu, alebo na vstupe do objektu) postaviť informačnú tabuľu, ktorá musí spĺňať nasledovné kritériá...
01-07-2008
Údaje o partnerských a prepojených podnikoch
01-07-2008
Miera nezamestnanosti
11-04-2008
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 617/2004
z 27. októbra 2004, ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti
26-03-2008
Uplatňovanie noriem EÚ v oblasti ochrany životného prostredia, hygieny a welfare zvierat v Krížovom plnení" - "Cross compliance"
06-03-2008
Nová definícia malých a stredných podnikov - užívateľská príručka

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)