Výzva č. 2008/PRV/07

02.07.2008

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007–2013 č. 2008/PRV/07

01.07.2008

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013

Opatrenie 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam


Jednoduché účtovníctvo PDF XLS
Podvojné účtovníctvo PDF XLS
Tabuľková časť PDF XLS


 

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF