Zálohové platby

20.02.2019
Zálohové platby
Platí pre zálohové platby poskytované v PRV 2014 – 2020 v opatrení 7, podopatreniach 4.3, 8.3, 8.4
/prílohy uvedené v súbore „Zoznam povinných príloh k ŽoP“ tvoria minimálnu základňu povinných príloh k ŽoP podľa povahy projektu/

viac informácií